Agendawijzer

11-02-2022

Actieplan Veiligheid

Criminaliteit

Veiligheid is belangrijk. De gemeente wil van Almere een steeds veiliger stad te maken. 

10 maart - Carrousel, vervolg


De raadsleden bespreken de moties Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. . Eentje werd er teruggetrokken. Andere moties zijn diezelfde avond ter besluitvorming voorgelegd.


3 maart - Carrousel, vervolg

Gezien de veelheid aan vragen, opmerkingen en suggesties kon de burgemeester deze vorige keer niet allemaal beantwoorden. De burgemeester hervatte de beantwoording van twee  weken geleden. De raadsleden kondigden drie moties aan over een onderzoek naar drugsgebruik, cybercriminaliteit en inzet van Boa’s. Volgende week verder dus.

17 februari 2022 - Carrousel

Raad en college College = college van B&W spraken met elkaar over de voortgang van het veiligheidsbeleid. Normaal gebeurt dit aan de hand van een halfjaarrapportage maar dit keer lag er een rapportage over heel 2021. En dat zorgde in ieder geval bij de burgemeester en sectorhoofd van de politie voor licht ongemak, want zij zijn nieuw in het geheel en moesten dus verslag doen over de periode van hun voorgangers. Het ging hen goed af, ook ondersteund door de ervaren officier van justitie. Ook viel te merken dat de raad veiligheid een belangrijk onderwerp vindt. Want weliswaar is Almere een relatief veilige stad, er valt nog genoeg te verbeteren. Dus legde de raad o.a. de vinger bij de aanpak van woninginbraken, straatroven en overvallen, huiselijk geweld, straatintimidatie, overlast en opvang van dak- en thuislozen, radicalisering, ondermijning, het tekort aan agenten en de veiligheidsbeleving van de inwoners.

Waar gaat het over?

Samen met vertegenwoordigers van de politie en het Openbaar Ministerie informeert de portefeuillehouder de raadsleden over hoe het gaat met de veiligheid in Almere. Zij gaan in op de meest actuele ontwikkelingen, de resultaten en de cijfers. Aan de orde komen onder meer: de invloed van corona, digitale criminaliteit, de overlast op straat, huiselijk geweld, ondermijning en op woninginbraken, straatroven en overvallen.

Waarom praat de raad hierover?

Begin 2019 heeft de raad ingestemd met een voorstel van het college over de aanpak van de veiligheid in Almere. Die aanpak, de thema’s en de doelstellingen werden vastgelegd in het zogenaamde Actieplan Veiligheid 2019-2022. Tijdens deze bijeenkomst vertelt het college de raadsleden hoe het in 2021 met de uitvoering van dat actieplan is gegaan. De voorliggende rapportage is de laatste in deze raadsperiode. De nieuwe raad stelt in een later stadium een nieuw veiligheidsbeleid vast.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering op 17 februari en de links in de gesprekswijzer.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Veiligheid, orde, toezicht en handhaving, informatieveiligheid/privacy
Tags: veiligheid
Raadsnummer : RG62/2022