Agendawijzer

09-06-2022

Adviesrecht omgevingsplan

Infographic over de Omgevingswet

Over enige tijd wordt de Omgevingswet ingevoerd. De bevoegdheden van raad en college College = college van B&W moeten opnieuw worden afgesproken.

7 juli - plenair

30 juni - carrousel, vervolg

Er moest een amendement worden besproken. De indieners gaven bij de start van de bespreking aan dat het amendement gewijzigd wordt ingediend, waardoor het doel van het amendement technisch beter is. Er waren een paar tegenstanders, maar het merendeel van de fracties leek ervoor te zijn. Het was een korte bespreking. Volgende keer neemt de raad een besluit hierover.

23 juni - carrousel, vervolg

Omdat een extra debat over de Floriade was ingelast, besloot het presidium van de raad om de tijd voor de carrouselvergaderingen in te korten. Een aantal onderwerpen komt daarom in een volgende Politieke Markt aan de beurt. Waaronder deze.

16 juni 2022 - carrousel

De raad sprak over de rol van de raad bij het verlenen van bouwvergunningen waarmee wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Vanwege komst Omgevingswet moet de raad daar een nieuwe regeling voor vaststellen. Het college stelde voor om de afspraken die nu al gelden voorlopig voor te zetten. Dat betekent dat het college veel zelf kan beslissen en niet overal voor naar de raad hoeft. De meeste raadsleden waren het daar wel mee eens. Maar er komt wel een amendement om de invloed van de raad in één geval te vergroten, namelijk bij vergunningaanvragen voor ontwikkelingen in het groen-blauwe raamwerk.

Waar gaat het over?

De titel van dit artikel is lekker kort, maar wel wat onvolledig. Voluit heet het: Raadsvoorstel Adviesrecht gemeenteraad bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. Gezellig. Je kunt dit ook beschrijven als: wat zijn de bevoegdheden van raad en college bij nieuwe plannen die niet in een bestaand omgevingsplan passen.
Het omgevingsplan, dat is al iets nieuws. Niet heel erg nieuw overigens, want het Rijk is al jaren achtereen bezig deze alomvattende nieuwe werkwijze van omgaan met de openbare ruimte in te voeren. Op dit moment wordt dat nog geregeld in bestemmingsplannen, bouwverordeningen, milieuregels en andere gemeentelijke verorderingen. Maar dat zit straks allemaal in dat ene systeem van de Omgevingswet.
Echter, nu is in sommige gevallen de bevoegdheid om af te wijken van een bestemmingsplan bij de raad gelegd. Hij kan een 'verklaring van geen bedenkingen' afgeven. Als de nieuwe Omgevingswet wordt ingevoerd (2023 waarschijnlijk) krijgt de raad een 'bindend adviesrecht'. Hoe daarmee om te gaan? Het is best ingewikkeld. Daarom heeft de raad eerdere informatiebijeenkomsten gehad voor wat zijn rol is en wordt op het gebied van ruimtelijke orderning.

Waarom praat de raad hierover?

Uiteindelijk gaat de volksvertegenwoordigende gemeenteraad over de inrichting van de openbare ruimte. En ook over de verdeling van de bevoegheden tussen raad en college moet de raad besluiten nemen. Hoe beter die bevoegdheden zijn afgesproken, hoe beter de raad zijn controlerende werk kan doen.

Waar vind ik de stukken?

De documenten voor deze vergadering vindt u bij de agendering op 16 juni 2022. Maar daarmee bent u er niet. Er is in de afgelopen jaren veel vaker over dit en aanverwante onderwerpen gesproken, want de transitie van bestemmingsplannen en alle andere regels naar het omgevingsplan, waar alles in samenkomt, is al jaren in voorbereiding.

Ambtenaren (en raadsleden) in heel Nederland bereiden zich hierop voor. Op de digitale leeromgeving voor raadsleden is uitleg te vinden hierover, met filmpjes, infographics en zo meer; https://academieportal.nl/skillsacademy/start

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.