Agendawijzer

16-09-2021

Afvalsysteem

Rolcontainers bij een voordeur

 

Bewoners hebben zelf een raadsvoorstel ingediend om een nieuw afvalsysteem in de stad in te voeren. Het college College = college van B&W heeft ook een raadsvoorstel in gediend dat ongeveer het tegenovergestelde inhoudt. De raad moet het een tegen het andere afwegen en een besluit nemen.

Besluit

11 november 2021 - Over 8 moties Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. /amendementen en het voorstel moet op 11 november een besluit worden genomen.

Moties en amendementen

4 november 2021 - En het gaat verder. Negen moties/amendementen werden besproken. Nog steeds staan er dus twee voorstellen tegenover elkaar. De ene is een burgerinitiatief, dus door inwoners gemaakt en voorgesteld: (mechanische) nascheiding PMD+. De ander komt van het college: bronscheiding door de inwoners met verschillende rolcontainers. De bespreking liep uit en duurde bijna 2,5 uur, maar hij werd daardoor wel afgerond. Het gesprek ging vooral over hoeveel tijd het college van de raad krijgt om het transformatieplan op te stellen voor de invoering van PMD+. Uit de raad kwam heel concreet: maximaal 3 maanden, maar klonk ook dat het zorgvuldig moet en gewoon zo snel mogelijk. Het besluit voor PMD+ of bronscheiding is dus nog niet genomen, maar de uitkomst laat zich wel voorspellen.

Meningen verdeeld, maar.....

14 oktober 2021 - Inmiddels hebben alle raadsleden hun standpunten kenbaar gemaakt en het lijkt wel duidelijk dat de meerderheid van de raad voor PMD+ is: nascheiding. Een overgang naar dat systeem kost nog heel wat uitwerking en dus tijd. Maar ondertussen staan de huidige vuilniswagens op instorten, zegt de wethouder. Om het afval in de stad te kunnen blijven ophalen en verwerken wil de wethouder ze zo snel mogelijk vervangen. Maar die nieuwe kunnen geen duobakken legen, terwijl ze in de tussentijd wel geleegd moeten blijven worden. De wethouder vroeg de raadsleden hoe ze hierover denken, maar de raad heeft daarvoor meer informatie nodig. De wethouder zegde toe deze te geven. Het gaat dus nóg wat langer duren. En (ook) vanwege de overvolle agenda van de Politieke Markt komt de vervolgbespreking pas over een paar weken. In de tussentijd bereiden raadsleden moties en amendementen op het oorspronkelijke raadsvoorstel voor.

Hoe en wanneer?

7 oktober 2021 - Een goed bezochte bijeenkomst. De wethouder kon net niet alle vragen die er waren binnen de tijd beantwoorden. Maar tot nu toe lijkt de meerderheid van de raadsleden de voorkeur te geven aan nascheiding (PMD+). De discussie gaat dan ook vooral over het proces hoe en wanneer nascheiding kan worden ingevoerd. Volgende week beantwoordt de wethouder de nog onbeantwoorde vragen en kunnen de raadsleden verdiepende vragen stellen en aangeven of zij moties of amendementen zullen indienen.

Insprekers initiatiefvoorstel

30 september 2021 - De discussie op 16 september stond eigenlijk geheel in het teken van de insprekers. Op de 23e was er alleen een technisch inhoudelijke bijeenkomst. Dus pas nu kon de wethouder reageren op de ideeën uit de stad. En dit keer hadden ook de raadsleden voor het eerst hun politieke stem. Het werd meteen duidelijk dat er heel verschillend werd gedacht. Maar nog niet iedereen kwam aan het woord.

Technische toelichting Een technische toelichting is een strikt inhoudelijke bespreking van een onderwerp. Politieke standpunten komen nog niet aan de orde. ; de accountant

23 september 2021 - 's Middags om 16.00 uur, dus buiten de uren van de Politieke Markt, was het gesprek met de accountant (zoals voorgesteld in de vorige vergadering). Zo'n bijeenkomst waarin de wethouders 'technisch' door deskundigen worden geïnformeerd, noemen we een 'technische toelichting'. Politiek is helemaal geen issue, het gaat er gewoon om dat raadsleden echt goed geïnformeerd zijn, zodat ze goede beslissingen kunnen nemen. Een technische toelichting is als een gesprek met een coach of adviseur. Daarom zijn ze in principe niet openbaar.

Maar als bewoners bij het onderwerp betrokken zijn, is hun aanwezigheid natuurlijk (zeer) gewenst. Tijdens deze bijeenkomst was hierover enige verwarring. Want het presidium (het bestuur van de raad) moet beslissen of andere leden dan raadsleden mogen deelnemen aan zo'n technische toelichting. Door een communicatiefout werd dit geïnterpreteerd als 'niet aanwezig mogen zijn'. Prompt kopt de krant die verkeerde conclusie. Jammer, maar natuurlijk waren de initiatiefnemers bij de discussie aanwezig. De krant was er overigens niet.

Carrousel: bewoners aan het woord

16 september 2021 - Aan het begin van de vergadering benadrukte de voorzitter de geschiedenis en het belang van dit onderwerp. Vervolgens kregen de inwoners die een burgerinitiatief indienden het woord.

Bewoners uit Filmwijk en de Sieradenbuurt hebben een concreet voorstel ingediend bij de raad. In hun initiatief stellen ze een systeem voor waarbij PMD en restafval in één container gaan. Bij een afvalverwerker kan dat dan met machines worden na-gescheiden. Met dit systeem loopt al enkele jaren een proef in deze wijken en dat bevalt de bewoners heel goed.
Echter het college stelt voor om in heel Almere een systeem in te voeren, waarbij iedereen thuis vier soorten afval scheidt. Bioafval (GFT), papier, PMD (plastic, drinkkartons, etc) en restafval. Dat betekent ook: vier rolcontainers.

Tijdens de bespreking kwam heel veel informatie voorbij en dat maakte het voor de raadsleden (en iedereen eigenlijk) lastig te doorgronden. Bovendien spreken college en bewoners elkaar tegen over de kosten van beide voorstellen en de opbrengsten in termen van herbruikbaarheid van afval. Om een goede beslissing te kunnen nemen heeft de raad een goed en ondubbelzinnig inzicht in de alternatieven nodig. Vanuit de raad kwam het idee de accountant van de raad om advies te vragen over de cijfermatige onderbouwingen. Er komt nu eerst een gesprek met de accountant, over twee weken komt het onderwerp terug op de Politieke Markt.

Historie

Er is veel historie over dit onderwerp. Het is al het tweede Burgeriniatief bijvoorbeeld. Kijk onderaan deze pagina voor de link naar de relevante documenten.

Waar gaat het over?

De raad is al meer dan vijf jaar in gesprek over een nieuw duurzaam afvalsysteem in Almere. Het is een groot onderwerp, want het gaat alle inwoners aan en er zijn veel kosten mee gemoeid. Bovendien; als je eenmaal voor een oplossing kiest, kun je niet gemakkelijk of snel weer van methode veranderen. Het is dus een keuze voor de toekomst. Op verzoek van de raad zijn in de voorgaande jaren diverse onderzoeken gedaan en naar aanleiding daarvan meerdere rapporten over dit onderwerp opgesteld.

Nu hebben inwoners zelf initiatief genomen. Bewoners uit de Filmwijk en de Sieradenbuurt dienden een burgerinitiatief in met een compleet raadsvoorstel. Een burgerinitiatief is een formeel instrument waarmee inwoners invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming; de raad moet (!) erover praten er een besluit over nemen.

De inwoners en het college hebben verschillende tegengestelde plannen. De inwoners stellen de raad voor om PMD+ (nascheiding) in te voeren en de kwaliteit van de dienstverlening te handhaven. Dit wordt wel nascheiding genoemd (door een afvalverwerker). Het college stelt voor om PMD (plastic, metalen verpakkingen en drinkpakken) en restafval te scheiden in aparte containers. Dit betekent dat GFT, PMD en restafval in een aparte container gaan en de papiercontainer optioneel blijft voor laagbouw. Dit noemt met bronscheiding (door de inwoners zelf dus). De hoogbouw krijgt voor alle vier de soorten afval ondergrondse containers. Dat is dus ook bronscheiding.

Waarom praat de raad hierover?

Dit is typisch een onderwerp voor de raad. Afvalverwerking raakt iedereen in de stad, het besluit bepaalt hoe we in de toekomst omgaan met ons afval en er zijn veel kosten mee gemoeid. Het is daarom belangrijk om zoveel mogelijk verschillende feiten boven tafel te krijgen en zoveel mogelijk meningen te horen. Het is ook een onderwerp dat de bewoners erg belangrijk vinden. De raad moet daarom alle voor- en nadelen van de scenario's en van de verschillende belangen in de stad zorgvuldig afwegen.

Waar vindt u de documenten?

In de gesprekswijzer van 16 september vindt u de relevante documenten op de derde pagina: https://almere.notubiz.nl/document/10496077/3 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuille categorieën: Wonen, leefbaarheid, Duurzaamheid, ecologie, dierenwelzijn
Tags: duurzaamheid, milieu
Raadsnummer : RV71, RV72