Agendawijzer

18-11-2022

Almeers afval naar Alkmaar

Rolcontainers bij een voordeur

Het Almeerse afval wordt niet meer in Almere gescheiden, maar allemaal naar Alkmaar gereden.

Het onderwerp is nog niet geagendeerd.

Waar gaat het over?
Op 11 november 2021 nam de raad een besluit genomen over een toekomstbestendig en duurzaam afvalinzamelsysteem. Hij koos voor nascheiding van plastic en metalen verpakkingen en drinkpakken uit restafval (PMD+). Die nascheiding werd tot 1 september 2022 voor een aantal proefwijken uitgevoerd bij Cirwinn in Almere op bedrijventerrein De Vaart. 
Maar dat is inmiddels gestopt. Het ingezamelde restafval (PMD+) wordt nu afgevoerd naar afvalverwerker HVC in Alkmaar. Daar vindt een eerste voorsortering plaats, waarna elders verder wordt na-gesorteerd. Alleen, deze werkwijze is in 2018 al eens getest, waarbij is gebleken dat de (scheidings)resultaten slechter waren dan bij een verwerker met een na-scheidingsinstallatie die PMD+ afval direct sorteert. 
 
Een raadslid vindt dit een vreemde gang van zaken en vindt het ook onduidelijkheid waarop het door de raad gekozen nieuwe afvalinzamelsysteem in Almere echt wordt ingevoerd. Hij agendeerde het onderwerp en stelt het college College = college van B&W tien vragen.
 1. Waarom is het contract (nascheiden afval) met Cirwinn niet verlengd per 1-09-2022?
 2. Welke beweegredenen liggen eraan ten grondslag om de raad hierover niet te informeren?
 3. Deelt u de mening van de PVV, dat hierdoor onnodig meer afval over de weg wordt vervoerd
  naar de HVC in Alkmaar en vervolgens naar een kunststof sorteer installatie waardoor onnodig
  extra kilometers over de weg wordt afgelegd?
 4. In 2018 is aangetoond dat verwerking van PMD+ via HVC niet effectief is en er onnodig veel
  afval wordt verbrand. Waarom wordt het Almeerse PMD+ niet bij een verwerker gesorteerd met
  een effectieve na scheidingsinstallatie?
 5. Komt door deze handelswijze de plasticfabriek in Almere niet in de problemen doordat zij nu
  minder uit gesorteerd plastic afval ontvangen?
 6. Verbranding van afval kost meer geld dan efficiënte verwerking en hergebruik. Moet de
  Almeerse inwoner meer betalen doordat PMD+ nu naar HVC gaat en er dus meer afval wordt
  verbrand en vervoerd?
 7. Staat het college nog wel achter het door de raad genomen besluit om het systeem van
  nascheiding van PMD+ in te voeren, of beperkt het college zich nu tot het ophalen en vervoeren
  van afval naar een afvalbedrijf in plaats van zorg te dragen voor een efficiënte verwerking van
  PMD+?
 8. Wanneer kan de raad de voor het zomerreces toegezegde marktconsultatie ontvangen?
 9. In andere gemeenten (Groningen, Utrecht, Amsterdam) was het nieuwe afvalsysteem met
  nascheiding PMD binnen een jaar na het raadsbesluit ingevoerd. Waarom duurt het zo lang in
  Almere?
 10. Bent u bereid om dit besluit met tijdelijke maatregelen weer terug te draaien, tot na de
  aanbesteding en het Almeerse afval ook volgens de aanbesteding wordt verwerkt?
Het doel is om voor de raad (en stad) helder te krijgen wat de gevolgen zijn van het huidige beleid, wat voor financiële gevolgen dit heeft en of met de huidige werkwijze onnodig nog te hergebruiken afval de verbrandingsoven ingaat.?
 
In een raadsbrief van 19 april 2022 gaf het college aan dat voor de invoering van het nieuwe afvalinzamelsysteem een marktconsultatie zal plaatsvinden. En op 9 en 16 juni is over dit onderwerp gesproken op de politieke markt onder de titel "Vinger aan de pols bij transitie nieuw afvalsysteem”.?
 
de stukken staan tijdelijk op https://almere.notubiz.nl/vergadering/725131
 

 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Welstandscommissie
Welstandscommissie
2022-11-25
Artikel delen:
Portefeuille categorieën: Duurzaamheid, ecologie, dierenwelzijn, Gemeentelijke organisatie, dienstverlening
Tags: wonen
Raadsnummer : rg342/2022