Agendawijzer

10-11-2022

Begraafplaatsen beleid

Foto van bankje op een begraafplaats in Almere

17 november, hoe gaat Almere in de toekomst om met (meer) begraafplaatsen?

24 november - Er waren vier stukken te bespreken: drie amendementen en een motie. Als eerste: de vergaderdeelnemers staan niet onwelwillend tegenover een natuurbegraafplaats: zeker bij een grotere stad als Almere lijkt dit onontbeerlijk, mits de natuur (lees: bomen) er niet onder lijdt. En hoe zit het met de mogelijk stijgende grondwaterspiegel?

Het werd een beetje technisch: de wethouder vroeg de raad om van het amendement een motie te maken, dan is er wat meer handelingsruimte. Mogelijk dat met meer dan drie partners wordt samengewerkt? Of dat de motie wat algemener wordt. Raad en portefeuillehouder zochten naar kansen. De indiener wijzigt het amendement. De volgende twee amendementen waren nog wat theoretischer, maar ook daarover kan volgende keer gestemd worden. Tenslotte waren er wisselende reacties op de motie voor een islamitische begraafplaats. Het college ontraadt de motie daarover, want stuurt binnenkort een voorstel naar de raad. De motie wordt toch ingediend.

Waar gaat het over?

Na het leven komt de dood. En dan? Niet iedereen, maar wel veel mensen willen na hun dood begraven worden. Het liefst in hun eigen stad. Als Almere groeit, moeten er ook meer begraafplaatsen komen. Maar hoe en waar en wie? Daar moet zorgvuldig over nagedacht worden en het moet voor iedereen duidelijk zijn wat de afspraken zijn.

Het college College = college van B&W heeft daarom een 'beleidskader begraafplaatsen' opgesteld. Hierin staat hoe de gemeente kijkt naar de toekomst van de begraafplaatsen in Almere en hoeveel plaatsen er nodig zijn. De raad moet besluiten of hij het ermee eens is. 

Op 9 december 2021 stelde de raad een aantal uitgangspunten vast. Omdat kort daarvoor werd gevraagd om bijzondere begraafplaatsen, namelijk voor bepaalde bevolkingsgroepen met eigen religies en culturen.

Inhoudelijke observaties

Het presidium maakt uit het voorstel op dat er nu geen beleidskader is, maar dat in 1999 is besloten het beheer van de twee gemeentelijke begraafplaatsen op te dragen aan een marktpartij en hiertoe een overeenkomst is gesloten (die tot 2029 duurt). 

In samenspraak met de marktpartij en met inachtneming van het voorgestelde beleidskader wordt het dagelijks beheer uitgewerkt in een reglement. Het presidium vraagt zich af hoe deze constructie – overeenkomst, beleidskader en reglement – zich verhoudt tot artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging. Dit artikel verplicht om het ‘dagelijks beheer’ bij verordening te regelen. Krijgt de raad deze verordening op enig moment nog ter besluitvorming aangeboden? En hoe verhoudt deze zich dan tot het huidige voorstel? 

Verder staat in het raadsvoorstel dat bij het opstellen van het beleidskader  afstemming heeft plaatsgevonden met de exploitant van de gemeentelijke begraafplaatsen in Almere. En opmerkingen met betrekking tot het stuk waar mogelijk zijn verwerkt in de uiteindelijke versie. Een dergelijke zinssnede kan de nieuwsgierigheid wekken welke opmerkingen niet zijn verwerkt en waarom niet. 

Het onderwerp is nog niet geagendeerd en de stukken staan tijdelijk op:

https://almere.notubiz.nl/document/11938998/2/1_+Beleidskader+begraafplaatsen+RAADSVOORSTEL

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen: