Agendawijzer

22-04-2022

Begroting Omgevingsdienst

asbest

De omgevingsdienst is een gemeenschappelijke regeling Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen meerdere overheden. van 12 gemeenten (waaronder Almere) en 2 provincies.

12 mei - plenair; besluit

Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2023 en 2e Begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) (RV-38/2022) AANVAARD 40/0

12 mei carrousel

Nou, dat was een vlotte. De raad stemde in met het voorstel en tijdens plenair later op de avond werd erover besloten.

Waar gaat het over?

De gemeente Almere heeft de uitvoering haar wettelijke milieutaken overgedragen aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek en betaalt voor deze dienstverlening. Het gaat onder meer om het houden van toezicht op naleving van wet- en regelgeving op het gebied van natuur, geluid, luchtkwaliteit, bodemsanering, luchtvaart, asbest, vuurwerk, zwemwater, Wabo en het omgevingsrecht: inclusief de handhaving. Doordat de omgevingsdienst veel ervaring en veel kennis heeft, verbetert de kwaliteit en de van de uitvoering van deze taken. Het college College = college van B&W stelt de raad voor om in te stemmen met de ontwerpbegroting van de Omgevingsdienst en met de begrotingswijziging. Maar wel met een aantal kanttekeningen die in de voorgestelde zienswijze Met een zienswijze laat iemand weten hoe hij/zij over een onderwerp denkt. zijn opgenomen.

Waarom praat de raad hierover?

Jaarlijks stelt de omgevingsdienst een begroting op voor het volgende kalenderjaar. De raad kan op het ontwerp van deze begroting een zienswijze indienen om te laten weten wat zij hiervan vindt. Ditzelfde geldt als een bestaande begroting wordt gewijzigd.

Waar vind ik de stukken?

Gesprekswijzer
Raadsvoorstel
Zienswijzebrief
Collegevoorstel

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Zonneladder
Zonneladder
2022-02-04
Warmtetransitie
Warmtetransitie
2021-11-18