Agendawijzer

Coalitieakkoord 2022

Raadsnummer: RG208/2022

Geschreven op: 09-09-2022 | Laatst bewerkt op: 23-09-2022 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van de Esplanade met waterval en recreerende mensen

De raad praat verder door over het coalitieakkoord. Misschien is er meer uit te halen?

22 september 2022 - carrousel

In drie zalen werd tegelijk gesproken vanuit verschillende thema's:

  • De stad op orde
  • Kansen voor iedereen
  • Gezond groeien

De onderwerpen werden besproken en daarmee ook afgerond.

De stad op orde

Voor de bespreking was twee uur gepland, maar de raad is na ruim een uur klaar. In het begin van de bespreking is er wat onvrede over het proces. Sommigen twijfelen over het nut omdat coalitieakkoord er al ligt en de begroting straks het moment is om zaken te veranderen. Anderen vinden het juist prettig om nog zaken mee te geven en waarderen de open houding.

De coalitiepartijen houden het over het algemeen kort. Zij zijn tevreden over akkoord, maar hebben wel een open houding naar andere partijen. Die kunnen dus met suggesties komen voor de Programmabegroting (die later dit jaar komt). Maar er is ook ruimte omdat de coalitie over heel wat onderwerpen geen strikte afspraken heeft gemaakt; ze wilden juist ruimte aan de raad laten.
Welke suggesties werden o.a. gedaan?

  • Er zijn zorgen over woningnood en de vraag is of de inspanningen in het akkoord genoeg zijn. Het idee van wooncooperatie wordt omarmd. Een raadslid kondigt aan om bij de begroting met voorstellen te komen.
  • Het belang van veiligheid en handhaving wordt benadrukt. Er werd gewaarschuwd dat zorgpersoneel eigenlijk veiligheidstaken gaat vervullen en of handhaving wel op de goede prioriteiten wordt ingezet. Een enkeling greep terug op het studiebezoek aan Rotterdam, daar werkt het prima met kleine eenheden en een loketfunctie in de wijk.
  • Aandachtspunt bij regionale samenwerking is de borging van de democratische legitimiteit. Dat wil zeggen: ook al wordt regionaal samengewerkt, dan nóg moeten de gemeenteraden de uiteindelijke besluiten kunnen blijven nemen namens hun inwoners.

De wethouder benadrukte dat hij zelf geen ondertekenaar van het akkoord is – dat zijn immers de zeven fracties in de raad – maar dat hij de ambities in het akkoord als opdracht uit gaat voeren en de nu gedane suggesties uit de raad meeneemt.

Kansen voor iedereen

Na de wat gesteggel over de orde starten de indieners kort. Daarna volgen de verschillende raadsleden een voor een. En dan blijken er toch nog vragen én ook goede ideeen van de oppositie te bestaan bij het voorliggende akkoord.

Het gaat van schooltuinieren (hoe gaat dit ingericht worden) tot wachtlijsten in de jeugdzorg, maar ook armoede blijkt een groot thema. Er wordt gesproken over middelen, zoals de stadspas: hoe vaak is hier al niet onderzocht of dit nuttig is? De energiearmoede komt aan bod: is er geen lokaal lagere belasting mogelijk voor bedrijven nu de rijksoverheid weinig doet. En het vraagstuk van inclusie: hoe krijgt dit in de toekomst vorm vanuit de coalitie? Is het bijvoorbeeld een idee om een meldpunt voor discriminatie op scholen te starten?

De portefeuillehouder is enthousiast over de input van alle partijen en zegt open te blijven staan voor aanvullende suggesties. Ze observeert dat in het verleden weinig ruimte was voor nieuw beleid Beleid: weten wat je wilt, hoe en wanneer. . Maar dat er nu een nieuwe ronde is, met nieuwe kansen. Het goede gesprek is gevoerd.

Gezond groeien

Coalitiepartijen ziten aan tafel om te luisteren naar de meningen en suggesties van de oppositiepartijen over de onderwerpen in het coalitieakkoord. Niet alle partijen zien het nut in van de bespreking. Sommigen vinden het akkoord te weinig concreet om met andere of aanvullende voorstellen te kunnen komen, anderen vinden dit niet het juiste moment. Zij willen het gesprek over de keuzes in het akkoord over twee weken bij de begroting voeren en dan met wijzigingsvoorstellen komen.

De fracties die het onderwerp op de agenda hadden gezet gaan (natuurlijk) wel inhoudelijk in op de plannen van het akkoord. Zij geven aan waardering te hebben voor de aandacht voor belangrijke thema’s in het akkoord, stellen verduidelijkingsvragen en geven ideeën mee over een breed scala aan onderwerpen: de groei van de stad en de IJmeerverbinding, bouwen voor alle doelgroepen, het realiseren van aantrekkelijke gebieden voor wonen en werken,  de energietransitie, een ambitieuze visie op cultuur met aandacht voor het vieren van diversiteit etc.  Maar ook zijn er zorgen over bepaalde keuzes in het akkoord, zoals het niet faciliteren van sportvissen. Of werden zaken gemist: wordt er nog ingezet op de komst van een nieuwe binnendijkse jachthaven bijvoorbeeld. De coalitiepartijen zeiden dat ze het gehoorde meenemen en de komende jaren graag met de hele raad aan deze opgaven blijven werken. 

Waar gaat het over?

Vanuit de raad zijn drie verschillende besprekingen over het coalitieakkoord op de agenda gezet. Die vinden tegelijkertijd in drie zalen plaats met telkens een ander thema:

  • De stad op orde
  • Kansen voor iedereen
  • Gezond groeien
Waarom praat de raad hierover?

Vlak voor de zomer presenteerde de coalitiegenoten hun coalitieakkoord. In de raadsvergadering van 14 juli werd hierover raadsbreed gesproken. Een aantal raadsleden heeft behoefte aan een verdiepende bespreking en daarom dienden ze een agendavoorstel in om in drie zalen -tegelijkertijd- over drie verschillende thema's van gedachten te wisselen. Dit vraagt van de raad wel enige vergaderkunst. Want in juli zijn de algemene opvattingen over het akkoord al uitgewisseld en in oktober (bij de behandeling van de begroting 2023) wordt gedebatteerd over de financiële uitwerking van de collegeplannen.

Op deze avond gaat het om een verdere uitwisseling van opvattingen over gemaakte beleidskeuzes en hoe het wellicht anders zou kunnen. Deze discussie moet de raad ook met elkaar voeren. Maar natuurlijk kunnen de portefeuillehouders worden betrokken. Dit gesprek gaat dus niet over de totstandkoming van het akkoord, maar wel over de manier waarop het wordt uitgevoerd. En de raad kan het college College = college van B&W desgewenst inzichten meegegeven voor het opstellen van de begroting 2023.

Er is een open vergadervorm. Het gaat erom dat raadsleden met elkaar en het college kijken of in de uitvoering van de plannen verbetermogelijkheden te vinden zijn.

Waar vind ik de stukken?

Hier leest u het coalitieakkoord.

De gesprekswijzers en agendavoorstellen staan bij de agendering op 22 september 2022.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: politiek
Raadsnummer : RG208/2022