Agendawijzer

23-09-2022

Domus (burgeractiviteit)

Plattegrond van Domus ontwikkellocatie

Inwoners willen de ontwikkeling van dit project in Almere Poort stoppen. Maar de gemeente wil door, want die ziet geen alternatieven.

  • Motie : Heroverweeg Nieuwbouw beschermd wonen-voorziening Domus (RG-243/2022) VERWORPEN 16/25
  • Motie: Een stevig veiligheidsplan als voorwaarde voor vestiging Domus in Almere Poort (RG-244/2022) AANVAARD 22/19

 

6 oktober - carrousel

Het is de tweede bespreking over dit onderwerp: waar komt de beschermd-wonen locatie Domus? Het roept heel begrijpelijke emoties op en er is herhaaldelijk rumoer in de zaal. Maar de bespreking vindt toch goed plaats.

De portefeuillehouder beantwoordt de eerdere vragen en geeft (nog eens) aan dat het participatietraject niet ideaal is verlopen. Wel is er een misverstand ontstaan: het verplaatsen van de Domus vanuit het Centrum verplaatst de problematiek niet, het zorgt voor het ‘uit elkaar trekken’ van de verschillende soorten overlast van het centrum van Almere. De 36 bewoners van de Domus hebben een rustige plek nodig om de zorg te krijgen die ze nodig hebben.

Na beantwoording van de vragen door de portefeuillehouder komen de raadsleden aan het woord. Weinig van lijken het met de indieners eens dat er een andere locatie moet komen. Wél wil de raad een toezegging over een duidelijk veiligheids- en leefbaarheidsplan, mét inbreng van de toekomstige buurtbewoners: de wethouder zegde meteen toe. En er komt ook op 14 november een breed gecommuniceerde informatie-avond. De meeste partijen gaan met deze uitleg en voorstellen van de portefeuillehouder akkoord. Voor komende week staan er drie moties Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. op de agenda.

29 september 2022 - carrousel

De carrouselvergadering vindt plaats in de raadzaal. Er zijn veel buurtbewoners, maar ook veel studenten die de werking van de Politieke Markt van Almere onderzoeken. Hoe dan ook: een volle bak!

Raad besloot op 17 februari dat Domus zich kan vestigen in De Stadstuinen in Almere Poort. De organisatie zit nu (nog) in centrum. Maar in de buurt zijn bedenkingen en actieve buurtbewoners zetten het met een burgeractiviteit op de agenda. Er heeft zich een inspreker aangemeld. Insprekers krijgen altijd als eerste het woord. Het is iemand van het Leger des Heils die noodzaak en nut van deze huisvesting aangeeft en vragen van raadsleden beantwoordt. Het gaat vooral over wie de mensen zijn die hier komen wonen en wat dit kán betekenen voor de omgeving en omwonenden.

Daarna komen de indieners van het agendavoorstel aan het woord. Zij leggen uit waarom ze juist vinden dat deze locatie niet geschikt is. Ze vinden het te dicht op scholen, de woonwijk en de Playground. En pijnpunt is dat er te weinig communicatie en afstemming is geweest.
Tot slot komt de wethouder aan het woord. Die geeft meteen toe dat niet alle inwoners tijdig betrokken zijn. Het betrof bewoners van zo'n 100 nieuwbouwwoningen voor wie bij de koop van hun huis niet duidelijk was dat er een Domus vestiging aan zit te komen. De wethouder zegt alsnog een informatiebijeenkomst te organiseren. Maar ze wil wel vasthouden aan gekozen locatie. Want er zijn dertig locaties onderzocht en deze is toch het meest geschikt.

In deze vergadering gaan vragen en antwoorden heen en weer tussen raad, wethouder en indieners. Een goed veelstemmig gesprek, zodat de raad zich goed kan verdiepen. Maar voor je het weet is de vergadertijd om. De raad sprak zich nog niet uit over een standpunt over de vragen van de indieners, namelijk gaat de raad deze locatie heroverwegen zodat toch naar een andere locatie moet worden gezocht. Het politieke gesprek komt de volgende carrouselronde.

Waar gaat het over?

In februari 2021 besloot de raad dat in Almere Poort een nieuw gebouw van Domus voor beschermd wonen mag komen. Hier kunnen mensen met psychiatrische aandoeningen of een verslaving worden opgevangen. Drugsgebruik wordt er gedoogd. Ten tijde van het besluit werden al vragen gesteld over de mate waarin omwonenden betrokken waren. Nu is duidelijk dat de omwonenden vinden dat zij niet voldoende zijn betrokken. Want ze hielden een petitie (ruim 2.000 handtekeningen) tégen de komst.

Ook schreven zij een agendavoorstel waarin hun standpunten staan verwoord.

Waarom praat de raad hierover?

Inwoners kunnen door middel van verschillende instrumenten direct invloed uitoefenen. Met een burgeractiviteit zetten zij een onderwerp op de agenda waarover de raad moet praten.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering op 29 september.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Burgerparticipatie
Burgerparticipatie
2021-09-29