Agendawijzer

Doorontwikkeling Politieke Markt

Raadsnummer: 24114

Geschreven op: 19-04-2024 | Laatst bewerkt op: 22-06-2024 | Status onderwerp: in behandeling

Afbeelding:Raadzaal

Eindevaluatie experiment ‘Doorontwikkeling Politieke Markt’ en Reglement van orde voor de raad van Almere 2024

Waar gaat het over?

Het voorstel aan de gemeenteraad van Almere gaat over het vergadermodel van de gemeenteraad (Politieke Markt). Dit model is al sinds 2004 in gebruik en heeft recent een experimentele fase ondergaan om te zien of het nog past bij de huidige lokale politiek. Het nieuwe vergadermodel introduceert verschillende 'tafels' waarbij raadsleden en deskundigen met elkaar en met de burgers in gesprek gaan over uiteenlopende kwesties in de stad. De 'wegingstafel' bepaalt welke onderwerpen besproken moeten worden en welke direct naar besluitvorming kunnen. Andere tafels, zoals de 'opgaventafel' en 'inwonerstafel', bieden ruimte voor diepere verkenning van complexe thema's en directe inbreng van inwoners.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt dit voorstel omdat het van groot belang is voor de manier waarop besluiten in Almere worden genomen. Het aangepaste model zorgt voor efficiëntere besluitvorming en geeft raadsleden en burgers meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het beleid. De raad moet beslissen of dit nieuwe model officieel wordt aangenomen en opgenomen in het 'Reglement van Orde voor de Raad van Almere 2024'. Dit besluit zal ook de manier waarop de raad communiceert en interactie heeft met de burgers van Almere beïnvloeden, waardoor het van belang is dat hier zorgvuldig over wordt nagedacht en gediscussieerd.

 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

De raad diende zes amendementen en vijf moties in. Allen met als gemene deler om het politiek gesprek in de raad te bevorderen, maar wel vanuit verschillende invalshoeken. Zo wil de ene fractie een eindtijd hanteren voor het plenaire gedeelte, maar andere fracties juist niet. En ook over onderwerpen als spreektermijnen, interrupties en onderwerpen wel of niet agenderen lopen de meningen uiteen. Een motie kon vanwege tijdgebrek niet besproken worden. Dat gebeurt volgende week, waarbij ook besluitvorming plaatsvindt over het raadsvoorstel en alle moties en amendementen.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: Politieke Markt
Raadsnummer : 24114