Agendawijzer

04-11-2022

Floriade, Woo

Foto van de aanleg van een versterkte oever aan het Weerwater

De aanleg van een kade op het Floriadeterrein in 2018

Wat mag openbaar worden en wat kan beter geheim blijven?

10 november, carrousel - Omroep Flevoland vroeg op basis van de Wet open overheid (Woo) om geheime documenten over de Floriade. Nu heeft de raad door de jaren heen (sinds 2012) op verschillende van die documenten geheimhouding opgelegd. En dus moet de raad die geheimhouding zelf heroverwegen.

Dat is best ingewikkeld, maar het college heeft het voorbereid en een raadsvoorstel gedaan. Uit de bespreking bleek brede steun in de raad om de documenten openbaar te maken. Met uitzondering van passages die bijvoorbeeld vanwege privacy geheim moeten blijven.

Volgende week neemt de raad hierover een formeel besluit. Dan worden de geheime passages (waar mogelijk) openbaar. Later dit jaar komen er nog een aantal documenten.

Waar gaat het over?

Omroep Flevoland diende in juli een Woo-verzoek in waarin zij vragen om alle documenten over de Floriade. Woo is de afkorting van Wet open overheid. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In de wet regelt de overheid het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Iedereen kan een Woo-verzoek indienen en dat gebeurt ook. Maar meestal zijn het journalisten, die dat doen om het werk van de overheid te controleren.

De meeste stukken over de Floriade komen van de gemeente. Die maakt ze openbaar. Maar niet alles, want sommige stukken zijn geheim. De raad besluit -als volksvertegenwoordiging over die geheimhouding en doet dat alleen als dat in het algemeen belang is voor de stad. Het gaat dan om bijvoorbeeld de onderhandelingspositie van de gemeente of gemaakte financiële afspraken. En omdat de raad als hoogste orgaan in de stad bevoegd is om te besluiten over geheimhouding, moet hij nu ook over de openbaarheid ervan besluiten.

Het gaat in totaal om 19 stukken. Het college College = college van B&W stelt nu voor om 14 van de 19 stukken (gedeeltelijk) openbaar te maken. Voor de overige 5 stukken moet ook met anderen (zoals samenwerkingspartners) overlegd worden of de geheimhouding eraf kan. Die komen daarom later. ?Tegelijk komen dan de verslagen van enkele vergaderingen waarin over de geheimhouding werd gesproken. Die vergaderingen waren immers ook besloten en de verslagen zijn logischerwijs geheim.

Voor de Floriade is vanaf het begin een dossier opgebouwd: https://almere.notubiz.nl/dossiers/2076

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.