Agendawijzer (wat)

01-12-2021

Floriade, debat reservepotje

Foto van nieuwe bomen om in het Floriadeterrein aan te planten

 

Op verzoek van een fractie gaan raad en college in gesprek over een door het college voorgestelde liquiditeitsfaciliteit. Er zijn raadsleden die betwijfelen of dat zomaar kan. De raad heeft namelijk het 'budgetrecht; de bevoegdheid om geld beschikbaar te stellen.

9 december 2021- Carrousel

Het was een hele korte vergadering. 7 minuten maar. De fractie die de motie had ingediend lichtte deze toe. Een discussie was niet nodig, deze was immers vorige week al gevoerd. De motie is door naar besluitvorming.

2 december 2021 - Debat in de carrousel

Extra geld voor de Floriade ligt gevoelig in de raad, ook al is het een reservering en dus niet bij voorbaat uitgegeven. Er zijn situaties denkbaar waarin de Floriade BV snel over meer geld moet kunnen beschikken dan zij in kas hebben. Bij voorbeeld bij een calamiteit of als er vanwege corona ticketprijzen terugbetaald moeten worden. Daarvoor heeft het college 10 miljoen in een reservepotje gestopt, waar de Floriade BV in deze situaties snel uit krijgt uitgekeerd. De raad debatteerde pittig over dit onderwerp. De vraag werd gesteld waarom dit besluit nu nodig was. Waarom niet als deze situaties zich voordoen? Wethouder Jan Hoek verdedigde het voorstel. De meningen zijn - zoals het in een gemeenteraad hoort - verdeeld. Een van de raadsleden kondigde een motie aan om het geld niet beschikbaar te stellen, die komt volgende week op de agenda.

16 november 2021 -Raadsbrief

Het college stuurt een raadsbrief naar de raad met het voorstel om een extra reservepotje gereed te houden om bij te springen als de Floriade met onverwachte gebeurtenissen te maken krijgt.

Waar gaat het over?

Het college verwacht dat er nu, kort voor de Floriade begint, onverwachte gebeurtenissen kunnen optreden die extra kosten met zich meebrengen. Daarom stelde het college in een raadsbrief aan de raad voor om een liquiditeitsfaciliteit in het leven te roepen. Voor de begrijpelijkheid noemen wij het een reservepotje. Het is een geld-reservering voor met name twee situaties: tegenvallers als gevolg van Covid-19 en calamiteiten als bezoekers letsel oplopen. Het gaat om een bedrag van maximaal 10 miljoen euro, maar dat geld wordt nu niet beschikbaar gesteld. De Floriade BV kan een (redelijk) beroep op de 'faciliteit' doen, maar pas nadat een onvoorziene gebeurtenis heeft plaatsgevonden én de BV zelf niet voldoende geld heeft om te betalen. En er zijn nog wat meer voorwaarden.

Waarom praat de raad hierover?

Een van de fracties wil van de andere raadsleden en het college weten hoe zij denken over dit extra reserve-geld voor de Floriade. Om dat mogelijk te maken kan een raadslid voorstellen om een debat op de agenda te zetten.

Waar vind ik de documenten?

De raadsbrief met het voorstel van het college.

De gesprekswijzer voor deze agendering.

Vergelijkbare artikelen
Legesverordening
Legesverordening
2022-06-10
Artikel delen:
Portefeuilles: Politiek, bestuur, democratie en participatie, Bijzondere projecten (Floriade, Oosterwold, en dergelijke)
Tags: financien, floriade
Raads Number : RG435