Agendawijzer

09-12-2021

IJmeerverbinding

IJmeer met Amsterdam op de achtergrond

Het college College = college van B&W stelt een metro- en fietsverbinding tussen Almere Pampus en Amsterdam voor. Ze wilt dit nu met de ontwikkelingspartners in de regio gaan bespreken.

27 januari 2022 - Carrousel vervolg

Het ging over twee moties Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. in vervolg op de drie eerdere besprekingen. De een roept (onder meer) op om samen met de raad randvoorwaarden te noemen voor de verdere groei van Almere en met partners en regio afspraken te maken over wat voor die groei aan investeringen nodig is. De ander roept op een volwaardige IJmeerverbinding (dus met auto) te vragen en ook verdere ontsluitingsmogelijkheden te onderzoeken. Komende vergadering besluitvorming.

20 januari 2022 - Carrousel vervolg

Drie fracties waren de vorige keer niet aan het woord geweest. Nu waren zij de eerste. De discussie was vergelijkbaar met die van vorige keer. Waarom wel of waarom geen autoweg? De wethouder merkte op dat er breed draagvlak is voor de metroverbinding. Hij lichtte het collegestandpunt toe om niet te kiezen voor een autoverbinding vanwege de onderhandelingspositie met het Rijk. Want deze autoverbinding zou zo'n 80% van het rijksbudget voor heel Nederland opslokken. De IJmeerverbinding vraagt om goed onderzoek over wat het beste is. Volgende week zal blijken of het college voldoende steun heeft of dat de raad toch aan de autoverbinding wil vasthouden.

13 januari 2022 -  Carrousel

Vorige keer spraken de raadsleden vooral over het proces. Dit keer ging het over de inhoud. De mening van de raad was verdeeld. Een deel van de raadsleden vindt de aanleg van een autoweg een absolute vereiste. Het gaat immers om de ontsluiting van Almere én het gebied erachter. Meer bereikbaarheid per auto is hard nodig omdat er in de regio nog heel veel gebouwd gaat worden en het openbaar vervoer een beperkte capaciteit heeft. De andere raadsleden zijn tevreden met een IJmeerverbinding alleen voor het OV en de fiets zoals ook het college voorstelt. Zij wijzen op duurzaamheid en betaalbaarheid. Ze zijn bang dat het vasthouden aan de eis van een autoweg, er weleens toe zou kunnen leiden dat het Rijk de verbinding afblaast. Het Rijk betaalt immers het grootste deel van de verbinding en moet prioriteiten stellen. Ook deden de raadsleden nog suggesties om te kijken naar mogelijkheden voor verbreding van bestaande wegen, een extra OV verbinding en een onderzoek naar de Stichtselijn. Niet alle fracties kwamen aan het woord en ook de wethouder moet nog reageren. Dus volgende week verder.

9 december - Carrousel

Het is een complex onderwerp en de raad moet veel stukken doornemen. Daarom bood de wethouder aan de bespreking niet nu, maar ná het kerstreces te doen. De raad vond het een goed idee. Wel sprak men over het proces. Vooral over de vraag waarom de onderzoeken vertrouwelijk zijn en in hoeverre de raad hiervan straks in de openbaarheid iets kan vinden. De raadsleden vroegen zich ook af welke boodschap de wethouder meeneemt naar de SBaB deze maand. De wethouder gaf aan daar het collegestandpunt kenbaar te maken. En te wijzen op de eerder aangenomen motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. van de raad die pleit voor een volwaardige IJmeerverbinding mét autoweg. Verder zal hij aangeven dat de raadsconsultatie over het voorgenomen collegestandpunt nog moet plaatsvinden.

Begin volgend jaar verder.

Waar gaat het over?

Tot 2040 komen er in de zogenaamde Metropoolregio Amsterdam (MRA) minstens 200.000 woningen bij. De economie groeit en dus trekt de regio naast meer mensen ook meer bedrijven. Dat levert een probleem op voor de wegen en het openbaar vervoer. Deze hebben hun grenzen al bereikt. Daarom werken het Rijk, de provincie Flevoland, Amsterdam en Almere samen in de SBaB: de programmaraad Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB). Ze vinden het nodig dat er een extra verbinding tussen Amsterdam en Almere komt en willen nu eerst een Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)- verkenning uitvoeren. Dat houdt in dat zij gezamenlijk willen een slimme, duurzame en klimaatbestendige oplossing willen vinden.

Een metro- en fietsverbinding door het IJmeer is de beste keuze, stelt het college nu. Dat willen ze in de SBaB kenbaar maken, maar ze vraagt eerst de mening van de raad. Die heeft in het verleden namelijk aangegeven dat de ontwikkeling van Almere Pampus alleen kan als er ook een volwaardige IJmeerverbinding komt: metro, fiets én auto. En dat is dus heel iets anders.

Waarom praat de raad hierover?

De raad heeft in het verleden aangegeven dat hij de ontwikkeling van Almere Pampus en de aanleg van een extra verbinding met Amsterdam over het IJmeer als als één geheel beschouwd. Daarom vindt het college het belangrijk de raad te raadplegen. Bovendien wilde de raad graag een volwaardige metro-, auto- en fietsverbinding. De door het college voorgestelde verbinding betreft een metro- en fietsverbinding.

Waar vind ik de documenten?

Je kunt de stukken vinden via de gesprekswijzer bij het onderwerp MIRT- onderzoek Amsterdam Bay Area en IJmeerweg .

Nieuwe gesprekswijzer 13 januari.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen