Agendawijzer

10-11-2022

Jacques Tatilaan wooncluster

Luchtfoto met ingetekende contouren van het woningbouwproject aan de Jacques Tatilaan in Almere

Een nieuw woningbouwproject aan de Jacques Tatilaan in Almere Stad.

1 december 2022 - In de bespreking (op 24 juni 2021) is door het college toegezegd dat er een raadsvoorstel komt over het bouwen van woningen in/aan het Laterna Magikapark. Dat voorstel ligt nu ter bespreking voor.

Het is een aangepast plan. Daarin staan 10 tot 15 grondgebonden woningen en 40 tot 45 appartementen in de vorm ‘urban villa’s’. Van de appartementen komt eenderde in het middeldure en twee derde in het duurdere prijssegment. Het plan draagt bij aan de verwezenlijking van de speer- en aandachtspunten van de woonvisie. Ten eerste door het vergroten van de woningvoorraad waarbij woningen worden ontwikkeld voor middeninkomens en die geschikt zijn voor ouderen. Ten tweede staat in het plan het wonen in een parkachtige sfeer centraal en is het de bedoeling om het park in de woonwijk door te trekken – in tegenstelling tot de huidige situatie waarin de tennisbanen geïsoleerd en afgezonderd buiten het park liggen en weinig natuurlijk groen zijn. Kortom, de gemeente is voorstander.

Het college mag het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Maar zij vraagt eerst aan de raad hoe die hierover denkt (een consultatie). Tijdens de behandeling op de politieke markt kunnen raadsleden hun eventuele wensen en bedenkingen mondeling kenbaar maken. Dat kan ook als raad in z'n geheel, door het eerste besluitpunt te amenderen of een motie aan te nemen. Als het college de terinzagelegging doorzet komt er uiteindelijk een voorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan naar de raad.? Dus dan praat de raad er nog eens over.

Op grond van de Wet Geluidhinder is het ook nodig dat de raad besluit om voor de geluidbelasting op de gevels van de te bouwen woningen een hogere waarde vast te stellen. In de toelichting bij het ontwerpbesluit staat dat tijdens de bouw van de woningen maatregelen kunnen worden getroffen dat het binnen-niveau zal voldoen aan de wettelijke geluideisen. ?

Voor bestemmingsplannen kan het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk zijn. In dit geval biedt het Besluit m.e.r. de ruimte om te volstaan met een m.e.r-beoordeling. Die heeft het college inmiddels opgesteld en daaruit blijkt dat er geen sprake is van bijzondere omstandigheden die zouden kunnen leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu ter plaatse. Dat ondersteunt het voorstel van het college om af te zien van een milieueffectrapport. ?

Waar gaat het over?

Aan de Jacques Tatilaan ligt tennisvereniging Joymere achter hoge hagen verscholen. Een paar jaar geleden staakte de eigenaar de bedrijfsvoering, omdat het ledenaantal gestaag afnam. In Almere ligt de belangstelling voor tennis lager dan in de rest van het land en het wordt almaar minder. Het idee is daarom geopperd om hier woningen voor in de plaats te zetten. De gemeente verwacht dat er belangstelling vanuit de Filmwijk zelf is om hier te komen wonen. Er is al uitgebreide participatie geweest. En ze wil graag huizen bouwen vanwege de woningnood. Op 24 juni 2021 sprak de raad hier al een keer over (rg205/2021).

Maar er kan geen vergunning worden verleend, want het mag niet volgens het bestemmingsplan. In dit geval moet er voor deze locatie een nieuw bestemmingplan worden gemaakt.

Waar vind ik de stukken?

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=tatilaan

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen