Agendawijzer

LEA Lokaal educatieve agenda

Raadsnummer: 23281

Geschreven op: 24-10-2023 | Laatst bewerkt op: 08-03-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Twee meisjes tekenen in een schriftje

In de LEA maakt de gemeente afspraken met het onderwijs.


Waar gaat het over?

De gemeente is wettelijk verplicht jaarlijks te overleggen met kinderopvangorganisaties en schoolbesturen om afspraken te maken over:

 • het bevorderen van integratie;
 • het voorkomen van segregatie;
 • het bestrijden van onderwijsachterstanden;
 • de inschrijving en toelating tot voorzieningen.

Deze afspraken worden vastgelegd in een Lokale Educatieve Agenda (LEA). Dat is ook bedoeld als instrument voor overleg tussen de lokale overheid (de gemeente), schoolbesturen en eventuele andere lokale ‘spelers’ in het onderwijs. De bedoeling is om met meer gelijkwaardige verhoudingen tot gezamenlijke afspraken te komen. In juni 2023 stuurde de wethouder de raad een raadsbrief over de evaluatie van de LEA. Daarin stond dat de gemeente in september een LEA-bijeenkomst met de raad wil, waarin het college College = college van B&W de ambities en inbreng van de raad wil ophalen. De opzet van een nieuwe LEA (2024-2028) is daarvoor een leidraad.

Het college heeft vragen over vier maatschappelijke opgaven:

 1. Ondersteuning waar nodig voor kind, jongere, ouder, verzorger
 2. Insprerende leeromgevingen voor educatieve groei
 3. Kwalitatief sterke en toekomstgerichte educatie
 4. Aandacht voor professionals

Tot nu toe is het proces rond de LEA als volgt verlopen:

 • Juni 2023 presentatie van het LEA. Magazine; evaluatie over de periode 2018-2023;
 • Zomer 2023 analyse van onderliggende documenten en beleidsplannen om de opgaven voor de komende periode (2024-2028) te kunnen formuleren;
 • September 2023 1e ontwikkelochtend LEA met de afdeling Onderwijs, Sport & Cultuur;
 • September 2023 input en ambities ophalen bij de schoolbesturen en netwerkpartners;
 • Oktober 2023 2e ontwikkelochtend LEA met de afdeling Onderwijs, Sport & Cultuur;
 • Oktober/November 2023 input en ambities ophalen bij de raad.
Daarna verloopt het proces als volgt:
 • December 2023 formuleren van de LEA op hoofdlijnen op basis van de verzamelde input en ambities;
 • Januari 2024 lanceren van de LEA op hoofdlijnen voor 2024-2028;
 • April 2024 presenteren van de uitvoeringsagenda LEA 2024-2028.
Waarom praat de raad hierover?

Het college wil van de raad weten hoe ze over de concept LEA denkt. Met de resulaten van de bespreking kan de gemeente de agenda verder uitwerken en de komende vier jaar gebruiken.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

Er is een 'oude' LEA 2019-2022, het nieuwe voorstel is LEA 2024-2028.

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=lea

 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

De raad ging in gesprek met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld over de Lokaal Educatieve Agenda (LEA). Om uit de praktijk te horen wat er speelt en of deze agenda aansluit bij de behoefte die er leeft. Er waren acht gasten uit het onderwijs, jeugdhulp en welzijnsveld aanwezig. Wat deze bespreking bijzonder maakte was dat het georganiseerd was op locatie, namelijk het MBO College Almere Buiten.

Er werd gesproken over kwalitatief sterke en toekomstgerichte educatie én over de ondersteuning waar nodig voor kind, jongere, ouder en verzorger. Tijdens dit gesprek liet het veld weten aangehaakt te willen blijven over de aangekondigde bezuinigingen, om te voorkomen dat de meest kwetsbare doelgroep het hardst wordt geraakt. De raad gaf o.a. aan dat het lerarentekort, taalachterstanden en oog voor het individuele kind een goede aanpak en oplossing verdienen. 

De conclusie van de avond was dat het inspirerend is om het ‘politieke gesprek’ te voeren in de stad met de vertegenwoordigers en inwoners die het onderwerp raakt. Later dit jaar presenteert het college hoe zij uitvoering gaan geven aan de agenda en hoe de opbrengsten van dit gesprek daarin zijn verwerkt.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Onderwijs, jeugd
Tags: integratie, onderwijs
Raadsnummer : 23281