Agendawijzer (wat)

10-06-2022

Legesverordening

Een illustratie van de Tarievennota van de gemeente Almere

Vanwege de invoering van de Omgevingswet moeten raad en college nieuwe afspraken maken.

7 juli - plenair
  • Amendement: Tarief voor een advies van de gemeenteraad (RG-177/2022) VERWORPEN 19/21
  • Raadsvoorstel Wijziging legesverordening als gevolg van de invoering van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (RV-37/2022) AANVAARD 40/0

30  juni - carrousel

Er stonden voor deze vervolgbespreking twee amendementen op de rol. Eén ervan werd ingetrokken: het amendement rond de regie op kwaliteitsborgers, er is juridisch gezien geen mogelijkheid om gemeentelijk beleid te maken op een landelijk wettelijke richtlijn. Het tweede amendement maakte volgens de raad meer kans: er kán mogelijk wat onduidelijkheid ontstaan rond de extra vergoeding die raadsleden krijgen rond het uit te brengen advies over de aanvraag omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet. Dit amendement gaat dan ook door naar besluitvorming.

16 juni 2022 - carrousel

Over dit onderwerp is raad voor de verkiezingen al geconsulteerd door het college. De toen besproken uitgangspunten zijn verwerkt in een voorstel voor een nieuwe legesverordening. Toch vond de raad het een lastig onderwerp om nu te bespreken. De nieuwe landelijke wetgeving zorgt voor hogere kosten voor de gemeente en daarom praten gemeenten in heel Nederland (waaronder Almere) nog met het Rijk over compensatie. Er komt een voorstel (motie) om hierover pas te besluiten als daarover meer duidelijk is. Daarnaast worden er nog 2 amendementen en een motie ingediend. Onderwerp komt over twee weken terug.

Waar gaat het over?

Op 1 januari 2023 worden er twee nieuwe wetten ingevoerd, de Omgevingswet (Ow) en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Hierdoor verandert er veel op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving. Daarom moet de legesverordening worden aangepast. De taken die de gemeente nu uitvoert worden namelijk deels betaald via het innen van leges bij vergunning- en toezichtaanvragen. In de voorgestelde wijzingen van de nieuwe verordening heeft het college de uitkomsten van een consultatie die in september heeft plaatsgevonden verwerkt. Ook zijn alle noodzakelijke nieuwe activiteiten voorzien van een legestarief.

Waarom praat de raad hierover?

De raad krijgt normaliter in het vierde kwartaal van een jaar een voorstel over de aanpassing van leges voor het jaar daarna (de Tarievennota). Maar nu moet ook de verordening worden aangepast. Daarom wil het college er met de raad nu over praten. Dan kan in het vierde kwartaal worden volstaan met het bespreken van de tarieven.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering op 16 juni vindt u de stukken die over deze vergadering gaan. Maar in de gesprekswijzer (ook bij de agendering te vinden) staan nog een hele rij andere documenten die op dit onderwerp betrekking hebben.

Vergelijkbare artikelen
Geld woningbouw
Geld woningbouw
2022-02-04
Artikel delen:
Portefeuille: Gemeentelijke organisatie, dienstverlening
Tags: belasting, financien
Raads Number : rv37/2022