Agendawijzer

10-02-2022

Meer bomenkap Westerdreef

Bomencorridor Westerdreef

Worden er méér bomen langs de Westerdreef gekapt dan is afgesproken? Een fractie komt in het geweer.

17 februari - Carrousel, vervolg

Er werden twee moties Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. ingediend over de bomenkap. Het college College = college van B&W gaf aan dat ze naar hun mening niet afwijken van het raadsbesluit, omdat de raad al ingestemd heeft met het verwijderen van de noordelijke hoofdboomstructuur van de Westerdreef. Abusievelijk is het verkeerde aantal in het raadsvoorstel gekomen. Er vond een discussie plaats tussen de partijen. Een aantal partijen waren van mening dat de 15 extra bomen (137 uit het raadsbesluit en de 152 die volgens het college gekapt moeten worden) moeten blijven staan en een aantal andere partijen waren van mening dat er vertrouwd moet worden op de deskundigheid van de vakmensen van de gemeente (en als die zeggen dat ze gekapt moeten worden dan moet dat gebeuren). De Partij voor de Dieren heeft aangegeven de motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. vreemd in te trekken en een motie van treurnis in te dienen. Alles ging diezelfde avond naar plenair om over te besluiten en alle moties werden verworpen.

10 februari 2022 - Carrousel, actualiteitenhalfuur

Het college informeert de raad in diezelfde week met een raadsbrief, maar is niet bereid met kap te wachten. Het stelt dat de kap van bomen om veiligheidsredenen formeel een collegebevoegdheid is. Ze vindt het niet nodig om de raad om (extra)  instemming te vragen. Voor meerdere fracties was deze uitleg niet acceptabel. Er werden daarom twee moties ingediend, die vanwege geplande kap meteen volgende week op agenda staan.

Waar gaat het over?

Een fractie ontdekte dat er meer bomen gekapt worden langs Noordelijke Westerdreef dan raad in december vorig jaar besloten heeft. Dus dienden ze vragen daarover in bij het college. Maar ja, de kap start maandag de 14e.

Waarom praat de raad hier over?

In het actualiteitenhalfuur kunnen raadsleden actuele vragen snel beantwoord krijgen.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering op 10 februari.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Bodembeheer
Bodembeheer
2022-05-13
Bomen Westerdreef
Bomen Westerdreef
2021-09-30
Artikel delen: