14-07-2022

Naar een nieuw stadsbestuur

Ingang stadsbestuur en trouwzaal Stadhuis Almere

Na de verkiezingen moet een nieuw stadsbestuur gevormd worden.

14 juli - plenair

De Politieke Markt begon op de 14e meteen met plenair. De hele raad was bijeen, plus heel veel bezoekers. Een groot deel van hen kwam vooral voor óf het afscheid van de vertrekkende wethouder(s) óf de installatie van de nieuwe. Vooral die tweede groep moest daarvoor wel het nodige geduld opbrengen. Maar eerst waren er een paar besluiten te nemen, dat was eigenlijk zo gepiept. (kijk bij raadvanalmere.nl/raadsbesluiten). Daarna was het afscheid nemen van Hilde van Garderen en Jan Hoek. Hilde werd toegesproken en volgde de vergadering vanuit Frankrijk. Ze kreeg een staande ovatie. Daarna was Jan aan de beurt, die van de burgemeester zijn colbertje moest uittrekken om nog een keer zijn toewijding aan de stad te tonen; zoals zo vaak had hij een ALLY-t-shirt aan. Hij gaf zelf ook een bevlogen toespraak en hem wachtte eveneens een staande ovatie.

Bespreking coalitie-akkoord

Eerder deze week werd het akkoord gepubliceerd. Het is echter aan de raad om erover te besluiten. Dus ging de raad erover in gesprek. Maar niet nadat een inspreker namens de vrijetijdsvissers in de stad zijn zorgen uitte over de plannen. Namens de zeven samenwerkende partijen vertelden de fractievoorzitters daarna in een paar minuten waarom ze in dit akkoord en deze samenwerking vertrouwen hebben. Waarna de andere partijen aan het woord kwamen. Die toonden zich - niet verrassend - minder enthousiast en ze hadden vragen. Na hun inbreng was er een schorsing, waarna één fractievoorzitter mede namens de ander zes reageerde. Maar dit had ook de vorm van een debat, waarin andere raadsleden konden interrumperen. Het ging niet over veel verschillende dingen en evenmin ging het erg diep. Een coalitie kan veel plannen bedenken, maar uiteindelijk moeten ze er toch met de raad over in gesprek en die besluit wat er gebeuren gaat. Dus de onderwerpen komen de komende jaren stuk voor stuk op de agenda.

Wethouderskandidaten

De volgende stap was het voordragen van de wethouderskandidaten. Eerst stelden de fractievoorzitters hun kandidaten voor, daarna stelden de kandidaten zichzelf kort voor. De raad, maar dan alleen de te verwachten oppositie, stelde vragen aan de fractievoorzitters en hun kandidaten. Ook hier bleef het vooral hangen in de vraag waarom er vier terugkeren. De vraag werd even vaak gesteld, als het antwoord gegeven, dat leverde dus niet veel op. Uiteindelijk werd met stembriefjes gestemd. Alle zeven kandidaten kregen ruim voldoende stemmen om wethouder te kunnen worden.

En zo kwamen we aan het laatste deel van de avond, inmiddels vér na middernacht: de zeven wethouders werden beëdigd en de eerste collegefoto kon worden gemaakt.

Stemmen

Er waren 41 raadsleden aanwezig.

Aan het begin van de vergadering werden enkele orde-voorstellen gedaan door raadsleden. Een raadslid wil een motie indienen. Dat kan en zal gebeuren als het agendapunt 'Raadvoorstel Benoeming wethouders (RV-52/2022)' start. De tweede stelt voor vanavond alleen een reflectie op het coalitie-akkoord te doen (en geen inhoudelijke bespreking) en het na het reces uitgebreider te bespreken. Daar was geen meerderheid voor.

 • Vaststellen besluitenlijsten, verslagen en notulen Politieke Markt 7 juli 2022 AANVAARD 41/0
 • Motie: Hervatten heroverweging toekomst Alnovum (RG-188/2022) VERWORPEN 4/37
 • Motie: Aanpak bodemdaling (RG-189/2022) VERWORPEN 9/32
 • Raadsvoorstel Vaststelling Programmarekening 2021 (RV-39/2022) AANVAARD 31/10
 • Motie: Geloofwaardige en betrouwbare politiek (RG-191/2022) VERWORPEN 1/40
 • Raadvoorstel Benoeming wethouders (RV-52/2022) Omdat dit een stemming over personen is, gaat dit met stembriefjes. Per wethouder werden de briefjes uitgedeeld aan alle 41 aanwezige raadsleden. Die vullen de naam van de kandidaat in als ze het ermee eens zijn. Stemmen ze tegen, dan laten ze het briefje leeg.
 • Julius Lindenbergh 27
 • Maaike Veeningen 27
 • Alexander Sprong 35
 • Jesse Luyendijk 36
 • Kees Ahles 32
 • Roelie Bosch 28
 • Froukje de Jonge 28

11 juli - publicatie coalitie-akkoord

U vindt hier het coalitie-akkoord 2022-2026

5 juli - bekendmaking akkoord

Op 5 juli maakte de informateur bekend dat de zeven partijen tot overeenstemming zijn gekomen. Er is een coalitie-akkoord en de partijen kunnen kandidaat-wethouders voorstellen.
Op maandag 11 juli (rond 15:00) maken de informateur en de opdrachtgever (de fractievoorzitter van de grootste gekozen partij de VVD) het coalitie-akkoord en de zeven kandidaten aan de pers bekend. Het coalitie-akkoord wordt kort na dat moment online gepubliceerd (op deze pagina en op almere.notubiz.nl). Door het akkoord een paar dagen voor de raadsvergadering te publiceren, kan men zich goed voorbereiden op het gesprek in de raad.

De feitelijke presentatie van het akkoord en het kandideren van de wethouders moet aan de raad gebeuren, de gekozen volksvertegenwoordigers. Dat gebeurt op donderdag 14 juli. Meteen vanaf 19:00 uur start de PM met een plenaire vergadering.

9 juni 2022 - debat

Een groep van raadsleden vroeg een debat aan om te spreken over (het gebrek aan) informatie over de formatie van een nieuw college in Almere. De eerste aanvrager lichtte de aanleiding namens een aantal mede-indieners toe en daarna nam een aantal raadsleden deel aan het debat.

Kort samengevat vinden ze dat er te weinig informatie over de voortgang bekend wordt gemaakt en dat teveel onduidelijk is over het proces. Ook menen ze dat de opdracht aan de informateur kennelijk is uitgebreid (namelijk om een college te vormen) zonder overleg met de raad. Van de 16 partijen in de raad, praten er nu zeven over een coalitieakkoord. De anderen voelen zich daardoor in de oppositie gedwongen. Het strookt allemaal volgens hen niet met de verwachting die gewekt was en ze vinden dat het lage vertrouwen in de politiek en de lage opkomst bij de verkiezingen er juist om roepen meer openheid te geven. Ook werd een oproep gedaan om zo snel mogelijk met de hele raad het gesprek te voeren over de belangrijke onderwerpen die raadsbreed gevoeld worden, ook met het oog op de begroting die in het najaar weer op de agenda komt. Hij vroeg erom de hele raad een constructieve rol te geven in het vinden van een akkoord.

Namens de zeven onderhandelende partijen reageerde één raadslid op de verschillende debaters, soms met een korte toelichting op proces of voortgang, en ze zei het idee om over de belangrijke onderwerpen te praten met de andere onderhandelaars te bespreken. Ze maakte ook duidelijk dat het voor de zeven partijen een moeilijke afweging is wat wel of niet bekend te maken. Ze willen meer openbaarheid, maar om tot een goede coalitie te komen, met goede plannen voor de hele raadsperiode, hebben toekomstige samenwerkingspartners nu eenmaal tijd en beweegruimte nodig om tot overeenstemming te komen.

Voor de debaters was het te weinig en de eerste indiener sprak uit teleurgesteld te zijn. Het debat mondde uit in een motie die de Wet open overheid aanhaalt en waarin staat (in het kort) dat informatie die bij de formateur of informateur berust na het afronden van de formatie openbaar is. De hele raad is het hiermee eens, motie aanvaard dus.


Waar gaat het over?

Door de uitkomst van de verkiezingen zijn er nu zestien politieke partijen in de Raad van Almere vertegenwoordigd. Uit die zestien vaak verschillend denkende partijen moet een 'coalitie' voort komen. Dat wil zeggen: partijen die denken dat ze goede afspraken kunnen maken om Almere de komende vier jaar vooruit te helpen. Dat is een ingewikkeld proces, want elke partij wil zoveel mogelijk van zijn eigen idealen in het stadsbestuur inbrengen. En het is ook een uitgebreid proces, want er zijn heel veel verschillende onderwerpen om over te praten.

Dit kost tijd

Het begint met informatiebesprekingen; hoe denken de verschillende partijen over al die verschillende onderwerpen die in Almere van belang zijn. Daarvoor moeten ze met elkaar in gesprek. U snapt, dat kost veel tijd. Want over heel veel verschillende onderwerpen gaan maar liefst zestien (16) partijen met elkaar in gesprek. Na de vorige verkiezingen waren dat er 12, dat scheelt. Dus alleen om iedereen genoeg aan het woord te laten kost al veel tijd. En de informatieronde duurde deze keer dus langer dan vorige keer.

Uit die besprekingen kwam naar voren dat er een goede kans is als zeven partijen verder praten over hoe ze samen een nieuw bestuur kunnen vormen. In die fase zitten we nu.

Een externe adviseur (de informateur) praat met al die zeven partijen verder over alle onderwerpen. Ook hier valt op dat het meestal minder partijen zijn die aan coalitiebesprekingen deelnemen, dus ook dit kost weer veel tijd. Telkens zijn er zeven verschillende standpunten die uitgewisseld moeten worden.
Aan de andere kant kan het ook een voordeel zijn dat er zoveel verschillende idealen aan bod komen. Een toekomstig college kan daardoor een betere afspiegeling van de Almeerse samenleving worden. En de raadsvoorstellen van zo'n college kunnen misschien wel op bredere steun in de raad rekenen, omdat er vanuit zo'n diverse coalitie al meer is nagedacht over de andere meningen. Maar dat is toekomstkijken.

Openbaar

De raad wil zoveel mogelijk zijn werk in de openbaarheid doen. Maar bij coalitiebesprekingen, wat feitelijk onderhandelingen zijn over standpunten en doelen, werkt dat niet zo goed. Om samen te kunnen werken, moeten er namelijk compromissen worden gesloten. Immers, niet iedereen kan volledig zijn zin krijgen en dus zetten de gespreksgenoten soms een stapje vooruit en dan weer een stapje terug.


Rapportages

De informateur rapporteert met enige regelmaat over de vorderingen. Hieronder vindt u die rapportages.

Eerste tussenrapportage, 20 april.

Tweede tussenrapportage, 10 mei.

Derde tussenrapportage, 3 juni.

Vierde tussenrapportage, 4 juli.


Tags: gemeenteraad, gemeenteraadsverkiezingen
Raadsnummer:
Artikel delen: