Agendawijzer

20-01-2023

Omgevingsvisie Almere 2050

Foto van de stad over het Weerwater

26 januari, hoe gaan we plannen maken voor de stad van de toekomst?

De meeste besprekingen in de raad gaan over een inhoudelijk thema, maar dit ging voor al over de manier van werken. Er moet een nieuwe Omgevingsvisie komen en welke stappen stelt het college daarbij voor? Bijvoorbeeld als het gaat om de betrokkenheid van de raad en inwoners. De raad kon zich er wel in vinden, maar deed nog wel enkele suggesties.

Zoals over de thema’s die in die Omgevingsvisie een plek krijgen en waarover de gemeente een debat met de stad wil organiseren. Sommige raadsleden misten thema’s als energietransitie, gezondheid of leven met een beperking. Anderen stelden vragen bij de (wel) gekozen thema’s. Zo wordt over het gebruik van de auto in het kader van klimaat/duurzaamheid en bereikbaarheid verschillend gedacht.

Verder stelt het college voor de stad te betrekken via een zogenaamd Almere Beraad: een groep burgers die via loting tot stand komt. Een burgerberaad? Dat vond de raad best een goed idee, vooral om zo inwoners te bereiken die zichzelf niet direct naar voren schuiven. Maar de raad miste nog wel wat uitwerking achter het idee. Daar kon de wethouder zich wel in vinden en zegde toe deze voor de zomer naar de raad te sturen.

De bespreking is voor nu voldoende afgerond. Volgende PM neemt de raad een besluit. Medio 2024 komt de Omgevingsvisie terug op de agenda van de raad, dan worden inhoudelijke keuzes gemaakt, mede naar aanleiding van de gesprekken met de stad.


Waar gaat het over?

Met de - tot nu uitgestelde - omgevingswet gaat er veel veranderen. Zo moet elke gemeente verplicht een omgevingsvisie vaststellen. Hoe gaan we de stad de komende jaren inrichten? Die vraag staat in zo’n omgevingsvisie centraal. En het gaat over alle aspecten van de (fysieke) leefomgeving. Van woningbouw tot lantaarnpaal. Van fietspad tot grasveld. Dit is dus een heel belangrijk raadsvoorstel; het gaat over onze gezamenlijke openbare ruimte

Voordat de raad de omgevingsvisie kan vaststellen, moet er goed over gesproken worden. De raad is als vertegenwoordiging van de inwoners de aangewezen partij, maar ook de directe betrokkenheid van de stad is erg belangrijk. Daarom doet het college College = college van B&W met deze startnotitie verschillende voorstellen om gesprekken te gaan voeren met raad én stad.

Daarna komen er in de raad twee belangrijke beslismomenten: Het vaststellen van de ontwerp-omgevingsvisie én het vaststellen van de definitieve versie. Daarna blijft de raad controleren of de gemeente zich aan de afspraken houdt. Want ook dat is de verantwoordelijkheid van de raad.

Participatie

Het college komt met verschillende voorstellen om de stad te betrekken bij deze omgevingsvisie. Dat is sowieso een belangrijk onderdeel van de nieuwe omgevingswet: zonder goede participatie géén nieuwe visie. Er wordt voorgesteld om een debatreeks te organiseren, om in gesprek te gaan met maatschappelijke partners én om te experimenteren met een burgerberaad.

Dat klinkt als best veel. En dat is het ook. Maar gelukkig zijn er wel wat kaders voor al die gesprekken. Want in 2021 stemde de raad in met het ‘Toekomstperspectief Almere, stad met toekomst’. Hierin zijn de hoofdlijnen voor de ontwikkeling van de stad al vastgelegd.

Kan de raad zich vinden in de voorstellen van het college? Is de raad voldoende aan zet? En is ook voor u als inwoner voldoende ruimte om mee te praten? Op 26 januari gaat het debat van start.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=omgevingsvisie%20almere%202050

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.