Agendawijzer

29-01-2022

Omgevingswet

Foto van het zandlichaam bij de aanleg van een weg

Het gaat over de bevoegdheden van raad en college College = college van B&W voor uitzonderingen in het omgevingsplan (wat nu bestemmingsplan heet).

3 februari - Carrousel en afgerond

De vergadering startte met een ordevoorstel: aangezien de invoering van de omgevingswet is uitgesteld vonden een aantal fracties dat dit voorstel terug kon naar het college. Want, waarom iets bespreken wat weer uitgesteld is? Dit ook omdat er nog een technische sessie noodzakelijk is om inzicht en helderheid te krijgen in deze (best wel) taaie kost. De portefeuillehouder kon zich daar wel in vinden. Maar ze wilde wel graag horen wat de fracties van belang vonden. Dat wil ze gebruiken voor nieuwe plannen die ze moet maken op basis van de nieuwe situatie. Dat leverde enkele suggesties op. Er komen over enige tijd twee losse raadsvoorstellen, een over het adviesrecht voor de raad, het andere voorstel over het onderdeel participatie.

Waar gaat het over?

Dat is niet gemakkelijk uit te leggen, maar we doen een poging. Voor alles wat we doen in de openbare ruimte, die van ons allemaal is, zijn er afspraken gemaakt. Inwoners mogen niet zomaar ergens een huis neer zetten. Ook de gemeente kan niet zomaar ergens een flat bouwen. Die afspraken staan nu in bestemmingsplannen. En er zijn heel veel wetten en regels. Dat is best onoverzichtelijk.

Binnenkort wordt de Omgevingswet ingevoerd en die vervangt al die bestemmingsplannen, wetten en regels. Dat is handiger. Wel moet goed worden afgesproken hoe de bevoegdheden van raad en college in die nieuwe wet liggen en hoe ze verdeeld zijn.

Het college heeft dat uitgewerkt en er een raadsvoorstel voor gemaakt.

Waarom praat de raad hierover?

De raad krijgt in de Omgevingswet een bindend adviesrecht én kan aan initiatiefnemers van (sommige) plannen een participatieplicht opleggen.

Waar vind ik de documenten?

Er zijn heel wat bijlagen bij de agendering en handige links in de gesprekswijzer.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.