Agendawijzer

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van een dierenweide met speeltoestellen aan de Jac. P. Thijsseweg 4

Raadsnummer: 24009

Geschreven op: 22-12-2023 | Laatst bewerkt op: 22-12-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Speeltoestellen

Gaat de raad instemmen met de bouw van een dierenweide met speeltoestellen?

Waar gaat het over?

Het college College = college van B&W voorstel aan de raad gaat over de realisatie van een dierenweide met speeltoestellen aan de Jac. P. Thijsseweg 4. Dit initiatief, voorgesteld door Tuincentrum Almeerplant. Het heeft als doel de belevingswaarde van het tuincentrum te versterken. Het plan omvat het gebruik van aangrenzende gronden, in overeenstemming met Staatsbosbeheer, voor de aanleg van deze voorziening. De locatie valt onder het bestemmingsplan ‘Agrarisch gebied Buitenvaart’ en heeft meerdere specifieke bestemmingen en aanduidingen, zoals 'Recreatie' en 'Waarde - Archeologie'. Echter, de huidige bestemmingsplannen staan de bouw van deze dierenweide niet toe, wat betekent dat het voorstel een afwijking vraagt van het bestaande bestemmingsplan. Dit vraagt om een zorgvuldige ruimtelijke onderbouwing en overweging van milieu- en omgevingsaspecten.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt dit voorstel omdat het een afwijking van het huidige bestemmingsplan vereist, wat een zorgvuldige overweging van verschillende aspecten van ruimtelijke ordening en milieuwetgeving impliceert. Deze discussie weegt de belangen van stedelijke ontwikkeling en recreatie tegen de bestaande regelgeving en de impact op de omgeving. De raad moet een ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’ overwegen, wat cruciaal is voor de voortgang van het project. Dit proces omvat het beoordelen van het plan tegen gemeentelijk en regionaal beleid, en vereist input van relevante externe partijen zoals Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland. De uitkomst zal bepalen of de dierenweide met speeltoestellen doorgang kan vinden, rekening houdend met de reacties en eventuele bezwaren van omwonenden en andere betrokkenen.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=Thijsseweg


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Verschillende raadsleden hebben verzocht om de aanvraag van deze omgevingsvergunning te bespreken. Centraal stond de vraag 'Goede ruimtelijke ordening, wat is dat en voldoet deze aanvraag daaraan'? Verschillende raadsleden uitten hun zorgen om precedentwerking richting omliggende bedrijven aan de Buitenvaart. De portefeuillehouder heeft laten weten dat deze zorg niet nodig is. Hoewel dierenwelzijn geen onderdeel uitmaakt van ruimtelijke ordening en daarom geen onderwerp van het gesprek was, werd ook deze zorg door de raad geuit. De zorg om bomenkap bleek ongegrond, de portefeuillehouder liet weten dat er geen bomen worden gekapt.