Agendawijzer

03-03-2022

Pilot gezinsbegeleiding

Close-up van vader hand in hand met jong kind

Gezinsbegeleiding is een totaalaanpak om gezinnen te helpen waar meerdere problemen. Je kunt dan denken aan ouders die psychische problemen hebben, complexe echtscheidingen, woon- en financiële problemen. Er is één team samengesteld waarin verschillende instanties samenwerken om zowel de ouders als de kinderen te begeleiden.

10 maart Carrousel, afgerond.

Er was een pilot in de stadsdelen Haven en Poort. Deze is geslaagd en de vraag was hoe verder?

Volgens de wethouder is een pas op de plaats nodig: voordat uitbreiding plaatsvindt, is eerst verdieping nodig. Het is beter om eerst verder te investeren in kwaliteit in plaats van kwantiteit (door nu al in meer wijken te beginnen). De partijen waren het hiermee eens, hoewel een aantal partijen aangaf teleurgesteld te zijn over de uitkomst van de evaluatie.  Zij hadden een aantal punten uit de evaluatie al eerder aangegeven. Partijen vroegen zich af wat de financiële consequentie van deze keuze is. De wethouder gaf ook aan dat zij met de verdiepingsslag ook binnen het budget blijft. Er zijn stappen gezet: gebieds- en opgavegericht werken is – met voldoende mankracht - de sleutel naar succes. 


Waar gaat het over?

Het Team Gezinsbegeleiding is begin 2021 een pilot gestart in de stadsdelen Haven en Poort. Het team heeft meer dan 70 gezinnen begeleid om te zorgen dat deze gezinnen stabiel blijven, dat kinderen thuis kunnen opgroeien en dat de gezinnen minder beroep doen op specialistische hulp. De pilot is geslaagd en het college College = college van B&W wil er graag mee doorgaan. De vraag is alleen op welke manier. Het college vindt het namelijk nog niet verstandig om de pilot in de hele stad uit te rollen.

Waarom praat de raad hierover?

Voor de pilot is al geld gereserveerd in de Programmabegroting. Maar de raad heeft met het college afgesproken dat ze eerst de evaluatie bespreken, voordat dat het gereserveerde geld uit kan worden uitgegeven.

Waar vind ik de stukken?

Gesprekswijzer
Agendavoorstel
Aanbiedingsbrief JGZ Almere
Eindrapportage
Stadsdeelvergelijking

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Pluryn financiën
2022-11-18
Inkoop jeugdhulp 2
Inkoop jeugdhulp 2
2022-05-20
Artikel delen:
Portefeuille categorieën: Onderwijs, jeugd, Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags: jeugdzorg
Raadsnummer : RG78/2022