Agendawijzer

19-01-2023

Raadspen 2022

Foto van de winnaars van de Raadspen 2022 (nummers 1, 2 en 3)

Het best geschreven raadsvoorstel wordt beloond met de Raadspen.

Zoals elk jaar toetsen de leden van het Presidium elk voorstel dat in dat jaar naar de raad komt: is het goed leesbaar, overzichtelijk en volledig. Kán de raad op basis van dit voorstel het goede gesprek voeren en de beste keuzes voor de stad maken. Op basis van deze criteria nomineerden wij dit jaar vijf voorstellen.

Foto van de genomineerden voor de Raadspen 2022RV-50 – Verordening Maatschappelijke Ondersteuning door Alwin Schortinghuis. Een helder toegelicht voorstel voor een noodzakelijke actualisatie van de huidige verordening uit 2017.

RV-53 – Beleidskader Begraafplaatsen door Ciske Veltkamp. Een voorstel over een niet alledaags onderwerp, waarin de beleidsruimte goed in beeld wordt gebracht en de voorgestelde uitgangspunten helder zijn geformuleerd.

RV-69 – Tarievennota 2023 door Hans van Zuijlen. Een goed geformuleerd voorstel waarin de relevante besluiten bij de begroting worden toegelicht en vertaald in aangepaste verordeningen. 

RV-71 – Nota Grondprijsbeleid door Daan van Dijk en Erwin Daalhuisen. Een heel begrijpelijk voorstel om voor het nieuwe jaar het grondprijsbeleid van de gemeente te actualiseren.

RV-75 – MIPA: verhoging budgetten fietsbruggen Spoorbaanpad door Harmen Otto Smedes. Een goed gemotiveerd voorstel voor extra geld om twee fietsbruggen aan te pakken.


De winnaars zijn:

De 3e prijs.

Het gaat hier om het voorstel “Tarievennota 2023” van Hans van Zuijlen.

Als je een voorstel moet maken om 11 verschillende verordeningen vast te stellen, dan is het een hele klus om dat op een heldere en leesbare wijze te doen. Daar is de maker van dit voorstel toch goed in geslaagd. Van iedere verordening worden de belangrijke punten kort toegelicht, zodat de lezer ook zonder alle verordeningen te lezen een goed beeld krijgt van wat het betekent om dit besluit te nemen. Een klein minpuntje is dat de alternatieven niet echt uit de verf komen. Maar dat is ook wel weer begrijpelijk, omdat de basis van het voorstel al bij de begrotingsbehandeling is vastgelegd. Al met al een raadsvoorstel waar je blij van wordt. Dat van een schrijver kwam die in 2018 al een keer genomineerd was.

De 2e prijs.

“Nota Grondprijzenbeleid 2023” van Daan van Dijk en Erwin Daalhuisen.

Het onderwerp van dit raadsvoorstel is heel financieel-technisch van aard. Dat levert vaak moeilijk leesbare stuken op, maar niet in dit geval. De makers (het zijn er dus meer) hebben echt hun best gedaan om een complex onderwerp, waarin meestal met veel technische en juridische termen wordt gewerkt, toch op een zo begrijpelijk mogelijke wijze te beschrijven. Wij vinden dat jullie daarin goed zijn geslaagd. Bovendien beloven de schrijvers dat ze volgend jaar hetzelfde willen doen met de achterliggende Nota. Een voornemen wat wij alleen maar kunnen toejuichen. En wat we nu ook verwachten! Verbeterpuntje: ook hier had het uitwerken van de alternatieven nog wat beter gekund, maar gezien de grote verbetering, een kniesoor die daar op let.

De 1e prijs.

“MIPA: verhoging budgetten fietsbruggen Spoorbaanpad” van Harmen Otto Smedes.

Die gaat naar een raadsvoorstel waarin de besluitpunten logisch en duidelijk zijn geformuleerd. Het probleem wordt kort en bondig uitgelegd zonder vaktaal te gebruiken. Vervolgens is er een heldere koppeling tussen de besluitpunten en de argumenten, waarbij de kern van ieder argument is samengevat in één cursief weergegeven regel. Dat maakt het voor de lezer heel gemakkelijk om de essentie van het voorstel snel tot zich te nemen. Behalve het voorgestelde besluit worden ook twee reële alternatieven beschreven, die allebei slechter uitpakken dan de voorgestelde oplossing. Tot slot worden ook de financiële consequenties en het vervolgtraject op begrijpelijke wijze in beeld gebracht.
Klein minpuntje: het gaat om een spoedvoorstel, waarbij in de haast is vergeten de late aanbieding aan de raad toe te lichten. Niettemin een uitstekend opgebouwd en geformuleerd raadsvoorstel dat dit jaar de terechte winnaar is van de Raadspen.

De raad dankt alle makers van de raadsvoorstellen van 2022. Wij hopen dit jaar weer mooie nieuwe voorstellen van jullie te krijgen.


Wat is de Raadspen?

De Raadspen is de prijs voor het best geschreven raadsvoorstel, geschreven door een (of meer) van de ambtenaren van de gemeente Almere. Het is helemaal een Almeerse prijs, een initiatief van het bestuur van de raad; het presidium.

De raad wil met de jaarlijkse verkiezing en prijsuitreiking collectief zijn waardering uitspreken voor de best geschreven voorstellen. En ook inspireren dat steeds meer raadsvoorstellen op een steeds betere manier geschreven worden.

Want het is belangrijk dat de voorstellen die naar de raad komen goed geschreven zijn. Niet alleen omdat de raadsleden daardoor beter over de onderwerpen kunnen overleggen én betere besluiten kúnnen nemen. Maar ook -of misschien vooral- omdat het voor alle inwoners gemakkelijk wordt om mee te lezen en te begrijpen welke keuzes er in onze stad gemaakt worden.

De raad heeft goede voorstellen keihard nodig: namelijk om een helder beeld te krijgen van de kern van een onderwerp. En ook om een afweging te maken bij het voorgestelde besluit. En het belang van goede voorstellen neemt steeds meer toe. De werklast voor raadsleden blijft maar groeien. En dat terwijl de gemiddelde fractiegrootte steeds verder afneemt en onderwerpen voor de raad als maar meer en diverser worden. 

Ook voor de buitenwereld zijn goede voorstellen belangrijk. Als overheid willen we transparant zijn. Voor iedereen moet het zo eenvoudig mogelijk zijn om de gesprekken en de besluitvorming in de raad te volgen. Goede, begrijpelijke en gemakkelijk leesbare voorstellen zijn daarvoor een randvoorwaarde. Ze leveren ook een bijdrage aan het verkleinen van de afstand tussen de gemeente en onze inwoners.

Gelukkig zien we de raadsvoorstellen de afgelopen jaren kwalitatief steeds beter worden. Een grote stap is gezet door de uniforme indeling van de voorstellen. Ook weten we dat ambtenaren worden getraind in het bestuursvriendelijk schrijven van raadsvoorstellen. Dat betekent: naar een onderwerp kijken door de ogen van de raadsleden. Want dat zijn de volksvertegenwoordigers en dus de ogen en oren van de inwoners zelf. Wat vinden zij belangrijk en wat niet? Vaak is dat niet zo eenvoudig. Je moet als ambtenaar bijvoorbeeld ook verschillende alternatieven voorstellen, en dat kan best wel onnatuurlijk aanvoelen als je denkt dat je zelf al de beste oplossing hebt bedacht. Je moet, behalve goede oplossingen ook de goede beslisargumenten en keuzemogelijkheden bieden.

 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: politiek
Raadsnummer :