Agendawijzer

03-06-2022

Ruimtelijke ordening voor raadsleden. Ook interessant voor inwoners.

Foto van een spreker in de raadzaal tijdens een raadsbijeenkomst

De gemeenteraad moet belangrijke beslissingen nemen over de toekomst van de stad. Hoe richten wij die in, waar komen er wijken, winkelcentra of voorzieningen? Dit gaat over ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling. En dat is best ingewikkeld.

Daarom krijgen raadsleden (en fractieassistenten) heldere uitleg van deskundigen over hun rol als volksvertegenwoordigers op dit onderwerp.

De bijeenkomsten zijn opgenomen en u kunt dus terugkijken en mee-leren hoe ruimtelijke ontwikkeling werkt. De opnames van beide bijeenkomsten zijn vanaf 14 juni via een link op deze pagina te vinden.

2 juni 2022

Op 2 juni, 's middags om 16:00 kwamen raadsleden bijeen om te praten over gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening. Emeritus hoogleraar Jan Struiksma informeerde de deelnemers en daarna kwamen gemeentelijke medewerkers van de afdelingen gebiedsontwikkeling, grondzaken en stedelijk beleid aan het woord. Met deze bijeenkomst leert de raad om te gaan met zijn belangrijke taak om zich te verdiepen in ruimtelijke toekomstplannen, zodat zij hun raadswerk voor de stad zo goed mogelijk kunnen doen.

Dit stond op de agenda:

Jan Struiksma, em. hoogleraar RO-recht VU
• Wat is ruimtelijke ordening?
• Wat kan en moet de gemeente?
• Bevoegdheden van college College = college van B&W en gemeenteraad
• De instrumenten waar u als raadslid in Almere het meest mee te maken krijgt:
- Bestemmingsplan
- Exploitatieplan
- Voorbereidingsbesluit
- Verklaring van geen bedenkingen
• Begrippen ‘goede ruimtelijke ordening’ en ‘beleidsvrijheid’: wat betekenen die voor de keuzes die
u kunt maken als raadslid?
• Vvgb: wat heeft u daar in Almere over afgesproken?
• Van Wro naar Omgevingswet: korte introductie

Afdelingen Gebiedsontwikkeling/Grondzaken/Stedelijk Beleid
• Welke stappen doorloopt een gebiedsontwikkeling in Almere?
• Bevoegdheden van ambtelijke organisatie, college en gemeenteraad: wie gaat waarover en waarin
liggen de afspraken daarover vast (IAGO, Kadernota Grondbeleid)?
• Wanneer stelt de raad de projectopdracht vast (vastgestelde criteria)?
• Voorbeelden gebiedsontwikkeling met ontwikkelingsplan en grex en gebiedsontwikkeling met
gebiedsvisie en anterieure overeenkomsten: welke voorstellen komen daarvoor in welk stadium
naar de raad

Op 9 juni was de tweede bijeenkomst met deze onderwerpen:

16.00 Jan Struiksma, em. hoogleraar RO-recht VU
• Waarom een nieuwe Omgevingswet?
• Wat verandert er voor gemeenten, en wat merkt de burger daarvan?
• Wat verandert er in de verdeling van bevoegdheden tussen college en gemeenteraad?
• Het nieuwe instrumentarium waar u als raadslid mee te maken krijgt:
- Omgevingsvisie
- Omgevingsplan
- Adviesrecht
- Verplichte participatie
• Adviesrecht: voorstel college om huidige regeling beleidsneutraal om te zetten

17.15 Programmateam Implementatie Omgevingswet
• Stand van zaken Implementatie Omgevingswet: wat hebben we afgesproken in het
Koersdocument en waar staan we nu?
• Waarover heeft de raad al besluiten genomen en wat komt er nog aan de komende periode?
• Hoe ziet de structurele betrokkenheid van de raad bij de Omgevingswet eruit (jaarprogramma’s en
evaluatie Vernieuwend Werken, tweejaarlijks gesprek omgevingsplan, etc?)

17.30 Jerome Scheltens, adviseur Burgerparticipatie
• Hoe ziet het Almeerse beleid voor participatie eruit (Nota Burgerparticipatie)?
• Wat is vastgesteld over de rol van de raad daarin?
• Hoe verder met het voorstel over verplichte participatie dat door de raad is teruggestuurd?

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Omgevingswet
Omgevingswet
2022-01-29