Agendawijzer

10-11-2022

Strategische agenda Flevoland

Foto van landbouwgebied met landarbeiders in de omgeving van Almere

17 november, Almere wil met het Rijk en de hele regio afspraken maken.

17 november - Het college stelde de raad in deze consultatie twee concrete vragen:
1 herkent de raad zich in de drieontwikkelpijlers en
2 hoe wil de raad betrokken worden. 
Wat die tweede laatste betreft is voor nu gekozen voor een consultatie en niet een themabijeenkomst. Voor de raad is namelijk van belang dat hij in positie is en op het juiste moment zaken kan meegeven of ergens over kan besluiten.
 
Voor de drie ontwikkelpijlers was steun. Maar wel met de nodige aandachtspunten en accenten. We noemen er een paar: bodem/biodiversiteit, natuur, duurzaam vervoer, economie en woningbouw. U herkent hier vast in dat verschillende politici verschillende aandachtpunten hebben. Die tegenstelling wordt bij een onderwerp als luchthaven Lelystad heel zichtbaar. Waar de raad het wel gezamenlijk over eens is, is dat de ontwikkeling van Almere randvoorwaardelijk is. Doorgroeien en uitbreiden prima, maar dan hebben we wel eisen over bijvoorbeeld de IJmeerverbinding, politiecapaciteit en sociale voorzieningen. 
 
Het is een gezamenlijke agenda van Flevoland. En die bestaat uit zes gemeenten die verschillend zijn georienteerd naar de randen van hun gebied. Dus richting Zwolle, Gelderland en het MRA-gebied. Dus hoe om te gaan met verschillen, ook als er keuzes moeten worden gemaakt? De burgemeester benadrukte vooral het belang van een gezamenlijke agenda. Ze bevestigde er geen misverstand is over bijvoorbeeld de IJmeerverbinding als randvoorwaarde voor de bouw van Pampus. En dat staat ook bij het Rijk en andere partners op het netvlies. Nu komt het vooral aan op ideeën aandragen. En dat is gedaan. Dus is deze bespreking afgerond.

 

Waar gaat het over?

Vanaf 2020 willen het Rijk en de regio Flevoland gezamenlijk afspraken maken voor de grote maatschappelijke opgaven waar zij voor staan. Dat doen ze op basis van de Strategische Agenda Flevoland. Die wordt nu voorbereid en nog meer dan voorheen moet dit het resultaat zijn van bestuurlijke samenwerking in Flevoland. De overheden bereiden de documenten voor, maar de volksvertegenwoordigers moeten het er mee eens zijn.

De raad hoeft er nu nog geen besluit over te nemen. Het gaat om het ophalen van input bij de volksvertegenwoordigingen van alle partners. Die beelden worden doorgestuurd naar de Provincie Flevoland, zodat daarmee rekening gehouden kan worden bij de opstelling van een nieuwe versie. Rond de jaarwisseling komt die ter besluitvorming naar alle partners in drie onderdelen: 

  • de Strategische Agenda Flevoland 2.0
  • de Uitvoeringsagenda
  • de "Governance", waarin onder meer wordt vastgelegd hoe volksvertegenwoordigingen bij de totstandkoming van de volgende versies van de Strategische Agenda Flevoland worden betrokken.

De raad kan op elk van deze stukken veranderingen voorstellen (amendementen indienen).

Er zijn nu twee stukken voor een beeldvormende behandeling. De eerste is het document "Over de brug komen, versie 1.0", waarin drie ontwikkelpijlers met doelen en opgaven zijn opgenomen. De tweede is het document "Opbouw en doorkijk naar belangrijkste afspraken Uitvoeringsagenda" met de hoofdlijnen van de te maken afspraken.

Bij deze stukken plaatste het college College = college van B&W al een aantal opmerkingen. Ze stellen twee vragen aan de raad:

  1. Gelet op de bedoeling ervan, bevat de nu voorliggende uitwerking van de drie ontwikkelpijlers in opgaven en doelen de juiste prioriteiten voor de ontwikkeling van de Flevolandse samenleving in z'n algemeenheid en die van Almere in het bijzonder?
  2. Heeft u voorkeuren of aanvullingen op de genoemde opties voor het betrekken van de raad?

Het onderwerp is nog niet geagendeerd en de stukken staan tijdelijk op:

https://almere.notubiz.nl/document/11976165/2/02b+AV+Strategische+Agenda+Flevoland

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
IJmeerverbinding
IJmeerverbinding
2021-12-09
Artikel delen: