Agendawijzer

29-01-2022

Uitvoeringsagenda toekomst

Foto van nieuwe huizen in Almere Poort

In een uitvoeringsagenda maakt het college College = college van B&W zichtbaar hoe zij de lange termijn ontwikkeling van Almere in de regio voor zich ziet.

10 maart - Plenair, besluit

Het amendement Een amendement is een voorstel om de tekst van een raadsvoorstel te wijzigen. werd verworpen, maar het raadsvoorstel werd aanvaard met algemene stemmen. (44/0)

17 februari - Carrousel, voortzetting

Het ging over een amendement van een van de fracties. De meeste andere fracties snappen de goede intentie om het Raadsvoorstel aan te passen rond het voorkomen van het verplicht verhuizen van bewoners uit hun eigen wijk. Alleen vragen ze zich ook af of deze situatie zich wel voordoet in Almere, aangezien hier geen concrete aanleiding voor lijkt. De indiener geeft aan dat met het opnemen van deze voorwaarde er in de toekomst ook geen mogelijkheid toe bestaat. De portefeuillehouder ziet ook geen aanleiding, omdat er bij elke ingreep in de ruimtelijke ordening gebruik wordt gemaakt van een advies van de raad en daarnaast er bij inbreiding goed wordt gekeken naar wat een wijk nodig heeft. De indiener wil een de collectieve preventieve aanpak zeker stellen en dat het kunnen blijven wonen in de eigen wijk wordt vastgelegd. Daarom gaat het amendement door naar besluitvorming.

10 februari - Carrousel, voortzetting

In sneltreinvaart kwamen de alle raadsleden aan de beurt die vorige week nog niet gesproken. Het ging over duurzaamheid, participatie, onderwijs, de toezegging vanuit de Provinciale Staten en de mogelijke rol van Pampus in het raadsvoorstel. Maar er bleven toch veel vragen over. Een raadslid stelde voor om dit onderwerp over de verkiezingen heen te tillen en de nieuwe raad helemaal bij te praten op dit onderwerp. De portefeuillehouder vond het een goed idee en stelde voor om dit (in afstemming met de griffie) op te nemen in het inwerkprogramma voor de nieuwe raadsleden.

3 februari 2022 - Carrousel

Veel raadsleden verbaasden zich vooral over de zeven genoemde onderwerpen in het raadsvoorstel. Waarom juist deze zeven en hoe heeft de verdeling van gelden daartussen plaatsgevonden? Daarnaast viel het de raad op dat het geld vooral worden ingezet voor proces en personeel. Wat levert dit op en wanneer gaat de stad daar iets van merken? Ook werd aandacht gevraagd voor de betrokkenheid van inwoners bij deze uitvoeringsagenda.
De portefeuillehouder haastte zich te zeggen dat als het geld naar het proces gaat, dit niet betekent dat er niets gebeurt. Vanuit het Fonds Verstedelijking Almere lopen al verschillende activiteiten die de stad verder brengen en al zichtbaar zijn. Maar sommige onderwerpen verdienen nader onderzoek of verkenning, zodat ze straks goed uitgevoerd kunnen worden. En daar is dit bestedingsvoorstel voor bedoeld.

Waar gaat het over?

De Rijkstructuurvisie voor Amsterdam Almere Markermeer (RRAAM) wordt geactualiseerd. Deze nieuwe actuele visie komt vast te liggen in wat het ‘Handelingsperspectief Oostflank MRA’ heet. Het opstellen van een nieuwe visie vraagt ook om een helder beeld van de lange termijn ontwikkeling van Almere.
De raad heeft daarom op 8 juli 2021 ingestemd met de hoofdlijnen van het visiedocument ‘Almere, stad met toekomst’, waarmee richting wordt gegeven aan de ontwikkeling van Almere richting 2050. Nu wordt de raad de uitvoeringsagenda hiervan ter besluitvorming voorgelegd

Waarom praat de raad hierover?

Het college kan hier alleen verder mee met goedkeuring van de volksvertegenwoordiging.

Waar vind ik de documenten?

Er zijn enkele bijlagen bij de agendering op 3 februari 2022 én enkele handige links in de gesprekswijzer.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Omgevingswet
Omgevingswet
2022-01-29
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
Tags: ruimtelijke ordening
Raadsnummer : rv08/2022