Agendawijzer

07-07-2022

Vierde tussenrapportage informateur

image

Op 5 juli april informeerde informateur Henk Jan Meijer de raad en de stad over de voortgang in de vorming van het nieuwe stadsbestuur na de verkiezingen. Hieronder leest u de tekst van de informatiebrief.

Aan de raad van de gemeente Almere

Presentatie coalitieakkoord

Geachte raad,

Op 31 maart jl. heeft de grootste fractie in uw raad mij gevraagd te onderzoeken welke inhoudelijke agenda voor de stad een zo breed mogelijke basis biedt, en welk stadsbestuur het meest dienstbaar is aan deze agenda, rekening houdend met uw wens tot meer gezamenlijkheid .

Op een drietal momenten heb ik u middels voortgangsberichten geprobeerd op de hoogte te houden van de voorgang van dit proces.

Inmiddels kan ik u laten weten dat de VVD, D66, SP, Partij voor de Dieren, Leefbaar Almere, ChristenUnie en het CDA met elkaar tot inhoudelijke overeenstemming zijn gekomen over een agenda voor de stad. Ik hoop dat ook niet-collegepartijen zich in (onderdelen van) deze agenda zullen herkennen. Het is in ieder geval de bedoeling dat de raad in brede zin wordt betrokken bij de verdere uitwerking van deze agenda.

Op maandag 11 juli zullen de VVD, D66, SP, Partij voor de Dieren, Leefbaar Almere, ChristenUnie en het CDA hun agenda voor de stad bekend maken. Daarbij is het hun wens op 14 juli het akkoord toe te lichten aan de raad en een nieuw college voor de stad aan u voor te stellen en te laten benoemen.

Hiermee is ook een einde gekomen aan mijn werkzaamheden. Ik wil de stad als geheel en de raad in bijzonder de komende vier jaar heel veel succes toewensen bij het ten uitvoer brengen van deze nieuwe plannen.

Met vriendelijke groet,

Henk Jan Meijer

Formateur

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.