Agendawijzer

10-11-2022

Vrijmark appartementen

Illustratie van ontwerp voor een appartementencomplex in de Vrijmark

Komt er een flat op de plaats van de voormalige supermarkt in de Vrijmark?

1 december 2022 - Het voorgestelde besluit wijkt af van de wensen die tijdens de Burgeractiviteit werden geuit. In het raadsvoorstel valt te lezen dat naar aanleiding van de Burgeractiviteit bij de betrokken adviseurs nogmaals advies is gevraagd. Ook heeft de vergunningaanvrager een nadere onderbouwing gegeven van de punten die tijdens de bespreking van 9 december 2021 naar voren kwamen. Op basis van de nieuwe adviezen en de notitie wil het college wel meewerken aan dit plan.

Het presidium observeert dat onduidelijk is hoe het college zelf de bezwaren van de bewoners weegt. Zo valt uit het raadsvoorstel niet op te maken of er, na de bespreking van 9 december 2021, nog overleg met de bewoners is geweest om tot het gevraagde draagvlak te komen, hetzij geïnitieerd door de vergunningaanvrager hetzij door toedoen van de gemeente. In het collegevoorstel – wat is bedoeld als achtergrondinformatie bij het raadsvoorstel – valt het volgende te lezen: “De initiatiefnemer heeft naar aanleiding van de burgeractiviteit echter geen verdere participatie gevoerd met de omwonenden. In overleg met wethouder Sprong op 3 oktober 2022 is de nadrukkelijke wens uitgesproken om dit nog wel te laten doen zodat het participatietraject wordt afgerond en het college vervolgens met een compleet verhaal deze aanvraag in de raadsvergadering kan bespreken.” Het presidium kan zich voorstellen dat over deze zinsnede gesproken wordt.

Waar gaat het over?

In de Vrijmark in Almere Haven staat een voormalige supermarkt al een paar jaar te verstoffen. Er is verderop in de wijk al een grotere nieuwe in gebruik genomen. De eigenaar van het oude gebouw stelt voor om er woningen voor in de plaats te bouwen. 34 appartementen in een gebouw van 5 verdiepingen en een kelder.

Dit loopt allemaal al een tijdje en omwonenden brachten het al een keer in de raad ter sprake met een burgeractiviteit: https://raadvanalmere.nl/article/vrijmark-burgeractiviteit.  De initiatiefnemers van toen, bewoners van de Vrij-, Hof- en Zuidmark, gaven aan de huidige situatie graag vervangen te zien worden door nieuwbouw, maar niet hoger dan 3 woonlagen (o.a. vanwege privacy en parkeerdruk). Verder willen de bewoners dat de beeldbepalende platanen langs de busbaan behouden blijven. Aan de raad vroegen ze daarom:?

  • om gehoor te geven aan de bezwaren van de direct omwonenden en niet mee te werken aan het huidige plan voor de Vrijmark 108?
  • om vergunning te verlenen voor maximaal vier woonlagen?
  • en om in goed overleg met bewoners plannen te ontwikkelen die draagvlak hebben in de directe omgeving.

Nu heeft de eigenaar/projectontwikkelaar een plan ingediend dat gedeeltelijk is aangepast om de omwonenden tegemoet te komen. De gemeente vindt dat dit plan goed in de omgeving past en dat voldaan is aan alle voorwaarden. Omdat er grote vraag is naar woonruimte, vindt de gemeente het ook een goede ontwikkeling. Maar er kan (nog) geen vergunning worden verleend, omdat het volgens het bestemmingsplan niet mag. In zo'n geval vraagt het college College = college van B&W aan de volksvertegenwoordiging om een 'verklaring van geen bedenkingen'. Met zo'n verklaring mag wél worden afgeweken van het bestemmingsplan. En dat is het onderwerp van deze bespreking.

De raad laat zich nu grondig informeren over de plannen en door de inwoners. Omdat die al eerder van zich lieten horen, kun je verwachten dat ze opnieuw willen meepraten. En dat is prima, want de raad moet alle belangen tegen elkaar afwegen en daarom ook alle meningen horen. Dat is in dit geval, zoals zo vaak, best lastig, want hier gaat het vooral om de belangen van de stad als geheel (woonruimte) en de belangen van de mensen die in de buurt wonen. En ook binnen de buurt denkt niet iedereen er hetzelfde over. Sommigen zijn fel tegen, anderen vinden het juist een mooie ontwikkeling.

De stukken vindt u op:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=Vrijmark

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
Tags: bouwen, inbreiding
Raadsnummer : rv70/2022