Agendawijzer

18-11-2021

Warmtetransitie

Dichtbijfoto van een radiatorknop van een verwarmingsradiator

 

In het landelijk klimaatakkoord uit 2018 staan belangrijke afspraken. Eén daarvan is dat gemeenten de regie krijgen over het aardgasvrij maken van de stad.

16 december 2021 - Besluit

Raadsvoorstel Transitievisie Warmte (RV-103) AANVAARD 29/16

9 december 2021 - Carrousel

Omdat er vorige keer te weinig tijd was, werden er twee moties Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. besproken. Het onderwerp gaat door naar besluitvorming.

2 december 2021 - Tweede ronde ook niet voltooid

Vier amendementen en twee moties moesten besproken worden. En het is een lastig vraagstuk, dat begrijpt iedereen. Maar ook in deze vergadering was de tijd te kort, twee moties kwamen niet aan bod. Volgende week opnieuw op de agenda.

18 november 2021 - Eerste ronde niet voltooid.

In de carrouselvergadering spraken de raadsleden hun waardering uit voor de plannen van het college College = college van B&W . Wel zijn er zorgen over hoe de transisite uitpakt voor inwoners in een wat oudere woning. Die zijn meestal slecht geïsoleerd en dus kost het veel geld om ze energieneutraler te maken. De eigenaren of huurders van zulke woningen hebben vaak niet zelf het geld daarvoor. Er werden veel meningen uitgewisseld, de wethouder kwam niet aan beantwoorden toe. Volgende keer verder

Waar gaat het over?

Op de website aardgasvrijewijken.nl van het Programma Aardgasvrije wijken van het Rijk is te lezen welke afspraken in het Klimaatakkoord zijn gemaakt over de transitievisie warmte. Gemeenten moeten uiterlijk in 2021 een tijdpad bepalen voor een stapsgewijze aanpak richting een aardgasvrije gebouwde omgeving. Ook het planmatig isoleren van woningen en andere gebouwen kan deel uitmaken van deze aanpak. In de gemeentelijke transitievisie warmte staat hoe de gemeente dat wil gaan doen.

In het raadsvoorstel liggen duidelijke keuzes voor, zoals de keuze om pas daadwerkelijk te starten met het aardgasvrij maken van wijken als het Rijk voldoende capaciteit, middelen en instrumenten (wetgeving en bevoegdheden) ter beschikking stelt. En om tot 2026 in te zetten op besparingsmaatregelen, verduurzaming van het huidig warmtenet en innovatie bij nieuwbouw. De alternatieven bij deze keuzes worden omschreven in het raadsvoorstel.

De Transitievisie Warmte geeft geen antwoord geeft op de vraag in welke wijken Almere tot 2030 aan de slag gaat, zoals is afgesproken in het Klimaatakkoord. In het raadsvoorstel motiveert het college de keuze om nog geen wijk(en) aan te wijzen. Er staat: “Zonder bekostiging door het Rijk van de uitvoeringslasten en een financie?le bijdrage aan de investeringspartners kan niet gestart worden met een eerste wijkuitvoeringsplan. Almere wijst mede hierom nog geen wijk aan hiervoor worden op dit moment derhalve ook geen middelen gevraagd of beschikbaar gesteld uit bestaande budgetten.”

In het raadsvoorstel staat dat de Transitievisie Warmte vijfjaarlijks wordt herzien, de eerste keer in 2026.

Waarom praat de raad erover?

De raad moet namens de inwoners de plannen goedkeuren.

Waar vind ik de stukken?

In de gesprekswijzer.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.