Agendawijzer

25-02-2022

Wisselweg, plannen voor nieuwbouw

Impressie van Wisselweg ontwikkelingsplan

Wat komt er op de plek waar gebouw De Beurs stond?

10 maart - Carrousel, afgerond.

Vorige bespreking werd de raad verrast door het plan om in dit project een groot aantal studentenwoningen te realiseren en geen ‘gewone’ sociale huurwoningen voor andere doelgroepen. Dat stond niet zo in het raadsvoorstel. Deze vergadering was het de bedoeling om de moties Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. te bespreken. Maar de raad wilde eerst nog over het raadsvoorstel doorpraten met het college College = college van B&W . En ook de wethouder had een mededeling: de afgelopen week voerde het college gesprekken met de initiatiefnemer of deze de woningtypen nog wilde aanpassen. De moties kwamen uiteindelijk niet aan bod. De raadsleden concludeerden dat het beter is dat het college de komende weken gebruikt om het raadsvoorstel aan te passen en daarmee de onduidelijkheden weg te nemen. Zodra de nieuwe raad begin april geïnstalleerd is, bespreken de raadsleden de plannen opnieuw.

3 maart - Carrousel

In eerste instantie waren de raadsleden positief over de plannen voor de nieuwbouw. Ze stelden vragen over geluid, verkeer en parkeren. Gaandeweg de vergadering werden de geluiden kritischer. Het voorstel dat op tafel lag, sloot namelijk niet helemaal aan bij de plannen. De raad stelde vragen over de betaalbaarheid van de woningen, de doelgroepen en doorstroommogelijkheden. Met in gedachten ook de eerder genomen besluiten als de Woningvisie én de situatie op de woningmarkt. De wethouder gaf aan achter het plan te staan. De grond is immers geen eigendom van de gemeente maar van de ontwikkelaar. Hierdoor moet een balans gevonden worden tussen wat de ontwikkelaar mag en de gemeente wenselijk vindt. Meerdere fracties kondigden moties aan. Volgende week verder.

Waar gaat het over?

Op de plek waar het gebouw de Beurs gesloopt is, wilt een vastgoedontwikkelaar nieuwbouw realiseren. Het gaat om 937 woningen in het sociale- en midden huur segment. De woningen zijn onder meer bedoeld voor starters, studenten en senioren. Het gaat om hoogbouw waarbij op de begane grond voorzieningen zoals winkels komen. De nieuwbouw draagt eraan bij dat de stationsomgeving levendiger wordt. Bovendien gaat het leegstand en onveiligheid tegen.

Waarom praat de raad hierover?

De bouwhoogtes van het plan variëren tussen de 24 en109 meter. Terwijl de bouwhoogtes volgens het bestemmingsplan tussen de 15 tot 25 meter mogen zijn. Bovendien is wonen op deze plek niet toegestaan. Daarom vraagt het college de raad om een ontwerpverklaring van geen bedenking. Deze heeft de gemeente nodig om vergunning te kunnen verlenen aan een plan dat afwijkt van het bestemmingsplan.

Waar vind ik de stukken?
Gesprekswijzer met daarin de stukken.
Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Welstandscommissie
2022-11-25
Mva-gronden
2022-11-18
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
Tags: stadsontwikkeling
Raadsnummer : RV21/2021