Op deze pagina 'Agendawijzer' vind je de onderwerpen die op de agenda van de raad komen, staan of hebben gestaan. Hieronder staan de meest actuele onderwerpen. Heel gemakkelijk vind je het onderwerp wat je zoekt door het in het artikel-zoekveld in te toetsen ('Zoek door artikelen').

 

21-01-2022

Woningen voor dak- en thuisloze jongeren en starters in Muziekwijk

Zowel voor starters als dak- en thuisloze jongeren is het in deze tijden bijzonder ingewikkeld om een dak boven hun hoofd te vinden, laat staan een voor hen geschikte woonruimte.

Bekijken

21-01-2022

Erfgoed

Monumenten en cultureel erfgoed zijn de dragers van het verleden die we koesteren om hun eigen betekenis en schoonheid.

Bekijken

20-01-2022

MRA Verstedelijkingsconcept

In de Metropoolregio Amsterdam worden tot 2050 maar liefst 325.000 woningen gebouwd. Sterker nog, er komen complete en duurzame steden en samenlevingen in een levendig landschap.  

Bekijken

14-01-2022

Burgemeester benoemd

De commissaris van de Koning maakte vrijdag de waarnemend burgemeester bekend die, zoals hij schrijft, past bij stad en de uitdagingen van de komende maanden. Het is Ank Bijleveld-Schouten. Ze werd maandag de 17e geïnstalleerd. De benoeming is voor onbepaalde tijd.

Bekijken

13-01-2022

Floriade interpellatiedebat vertrek spilfunctionarissen

Drie voor de Floriade heel belangrijke personen, hebben hun werk voor het evenement neergelegd. Raadsleden willen met het college debatteren over de gevolgen hiervan.

Bekijken

13-01-2022

Inkoop jeugdhulp

Met het vaststellen van welke diensten de gemeente inkoopt en waarvoor, bepaalt zij hoe een beleidsterrein eruit ziet. Zo ook voor het sociaal domein en als onderdeel daarvan de jeugdhulp.

Bekijken

13-01-2022

Boomgaardweg

Er is veel meer betaalbare woonruimte nodig in Almere. Ook voor jongeren. In de Woonvisie stelde de gemeente dat zij zo snel mogelijk 100 woonplekken wil realiseren voor dak- en thuisloze jongeren.

Bekijken

13-01-2022

Reglement van orde voor de raad van Almere

De raad bepaalt zelf zijn werkwijze. Die werkwijze staat beschreven in het Reglement van orde. Het huidige reglement is toe aan een update.

Bekijken

13-01-2022

Wet inburgering gemeente Almere 2011

Inburgeren betekent dat mensen met een verblijfsvergunning die voor een lange tijd in Nederland komen wonen, Nederlands leren en weten hoe de samenleving in elkaar zit.

Bekijken

06-01-2022

Burgemeester

U las, zag of hoorde het al: onze burgemeester gaat aan de slag in Den Haag. Zulke dingen gaan razendsnel. Maar alles in Almere gaat gewoon door. 

Bekijken

17-12-2021

Een druk jaar

De raad had een druk jaar. Als nooit tevoren. In vijf grafieken tonen we u de cijfers. Begin volgend jaar verschijnt het vierjaar-verslag van de raad.  

Bekijken

16-12-2021

Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders

Het natuurbelevingscentrum is het startpunt voor het Nationaal Park Nieuw Land.  

Bekijken

16-12-2021

Omgevingsplan Almere

De nieuwe omgevingswet moet zorgen voor meer lokaal maatwerk, een betere en snellere besluitvorming en het bevorderen van participatie. Het omgevingsplan vervangt de geldende bestemmingsplannen.

Bekijken

16-12-2021

Sekswerkers

Thuiswerkende sekswerkers hebben geen vergunning nodig waardoor er geen zicht is op deze branche. Dat kan tot misstanden leiden.

Bekijken

16-12-2021

Evaluatie weekmarkten

De weekmarkt op het Stadhuisplein is anders ingedeeld. Bovendien zijn er andere keuzes gemaakt ten aanzien van de branches die op de markten vertegenwoordigd zijn.  

Bekijken

16-12-2021

Abortuskliniek

Anti-abortusdemonstranten demonstreren (ook) in Almere wel eens in de buurt van een abortuskliniek. Om bezoekers en personeel te beschermen kan er een bufferzone komen.

Bekijken

16-12-2021

Dierenwelzijnsbeleid

De gemeente zorgt niet alleen voor de inwoners maar ook voor de dieren in Almere.

Bekijken

16-12-2021

Huisvestingsverordening

Mensen die in een 24-uursinstelling wonen moeten makkelijker aan een woning kunnen komen zodat zij geen plekken bezet houden, die voor anderen nodig zijn.

Bekijken

16-12-2021

Floriade, debat aanbesteding

Kort geleden werd bekend dat een aanbestedingsprocedure door de Floriade BV niet goed is gedaan en over moet. Een fractie wil met het college en de raad hierover praten.

Bekijken

15-12-2021

Hologram Grondwet

Een uiting van de Grondwet, prominent in de centrale hal van het stadhuis. Zeven bekende Almeerders geven in een hologram uitdrukking aan de democratie.

Bekijken

11-12-2021

Een nieuwe site

De site die u bezoekt is een nieuwe website van de Raad van Almere. Lees waarom.

Bekijken

11-12-2021

Pampushout

In Pampushout is nog plaats voor een nieuw woongebied. Het college wil met de raad bespreken hoe dat te gaan doen.

Bekijken

11-12-2021

Sluis appartementen

Het gaat om een nieuw appartementencomplex aan de oostkant van de parkeergarage in Almere Haven.

Bekijken

11-12-2021

Visie werklocaties

Op welke locaties in de stad kunnen economische activiteiten plaatsvinden en hoe kan de gemeente daarin vanuit ruimtelijk oogpunt faciliteren? Dat is de centrale vraag achter de nieuwe visie Werklocaties Almere.

Bekijken

11-12-2021

Hout-Noord

Tussen Nobelhorst en de A6 is een deel van de grond nog niet eigendom van de gemeente Almere. Maar daar moet nog gebouwd worden.

Bekijken

11-12-2021

Voorzieningen raad

Voluit: Verordening voorzieningen raadsleden en fracties 2019. Ofwel: afspraken over hoe de raad zijn werk organiseert.

Bekijken

11-12-2021

Openbaar onderwijs

Er zijn openbare scholen en bijzondere. Bijvoorbeeld religieus, ondernemend of vrij. Een fractie vindt dat openbare scholen voorrang moeten hebben.

Bekijken

09-12-2021

IJmeerverbinding

Het college stelt een metro- en fietsverbinding tussen Almere Pampus en Amsterdam voor. Ze wilt dit nu met de ontwikkelingspartners in de regio gaan bespreken.

Bekijken

09-12-2021

Barracudastraat

Omdat er veel extra woningen nodig zijn, wordt op verschillende plekken in de stad ingebreid. Dat betekent dat er gebouwd wordt op veldjes en in het groen in de woonwijken. Deze plannen kunnen voor buurtbewoners behoorlijk ingrijpend zijn.

Bekijken

09-12-2021

BIZ Buiten Centrum

Ondernemers en vastgoedeigenaren uit Almere Buiten Centrum willen samen het centrum beter, veiliger en vitaler maken. Daarom willen zij een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) starten.

Bekijken

07-12-2021

Alliander, lening

Alliander is de organisatie die in Almere (onder andere) het gas- en elektriciteitsnetwerk beheert. Ze moeten de komende jaren veel investeren om aan de doelen van de energietransitie te voldoen. Daarvoor is veel geld nodig. De gemeente is aandeelhouder van Alliantie.

Bekijken

03-12-2021

WOB-verzoek Havenhoofd

De mogelijke komst van een flat in de Havenkom bracht veel onrust. Inmiddels lijkt het erop dat dat niet doorgaat. Maar intussen wilde een inwoner wel meer weten.

Bekijken

03-12-2021

Vrijmark, burgeractiviteit

Op de plek waar nu een voormalige supermarkt staat, wil de eigenaar daarvan een wooncomplex bouwen. De omwonenden zijn niet blij en willen dat het plan wordt aangepast.

Bekijken

03-12-2021

Floriade veiligheidsplan

Vanaf april 2022 vindt de Floriade expo plaats. Voor zo'n bijzonder evenement moet op het gebied van veiligheid veel en goed geregeld worden. Er is een plan.

Bekijken

03-12-2021

Toeslagenaffaire (KOTA)

De kinderopvangtoeslagenaffaire (KOTA) heeft veel ellende veroorzaakt. De belastingdienst is ermee bezig, maar ook de gemeente zet zich in om gedupeerden te helpen.

Bekijken

03-12-2021

Boardletter 2021

De onafhankelijke accountant van de raad beoordeelt de financiën van de gemeente. Met een tussentijdse rapportage, de 'Boardletter', informeert hij de raad.

Bekijken

03-12-2021

Ondermijning

Georganiseerde misdaad is een bedreiging voor de rechtsstaat. Het ondermijnt het economische- en het maatschappelijke verkeer en vooral het vertrouwen van inwoners in de rechtsstaat. Mede op aandrang van de raad bedacht het college een aanpak.

Bekijken

02-12-2021

Betaalbaar wonen

Het college heeft in de Woonvisie gezegd dat zij ervoor wil zorgen dat ook mensen met lage- en middeninkomens een woning kunnen kopen. Er zijn nu concrete plannen.

Bekijken

01-12-2021

Floriade, debat reservepotje

Op verzoek van een fractie gaan raad en college in gesprek over een door het college voorgestelde liquiditeitsfaciliteit. Er zijn raadsleden die betwijfelen of dat zomaar kan. De raad heeft namelijk het 'budgetrecht; de bevoegdheid om geld beschikbaar te stellen.

Bekijken

01-12-2021

Campus ontwikkelingsplan

Eerder dit jaar stemde de raad in met het plan voor de campus in de binnenstad. Het gaat om een nieuw schoolgebouw voor Windesheim en 1250 studentenwoningen op de plek waar nu de Hospitaalgarage is. Het college legt de raad het ontwikkelplan voor.

Bekijken

01-12-2021

Participatiewet

Het uitgangspunt van de Participatiewet (2015) is dat iedereen aan de samenleving deelneemt, zo goed als hij/zij kan en ook zoveel mogelijk in zijn/haar eigen onderhoud voorziet. De gemeente moet ervoor zorgen dat het gebeurt.

Bekijken

01-12-2021

Speeltoestellen

Door heel Almere staan speel- en beweegtoestellen. Een aantal daarvan verdwijnt en op (soms andere) plekken komen er nieuwe voor terug. Nogal wat inwoners wordt erdoor verrast als een speeltoestel in hun buurtje ineens weggehaald wordt.

Bekijken

01-12-2021

Statushouders

In Almere is een asielzoekerscentrum (azc). Dat is er voor mensen die asiel in Nederland hebben aangevraagd, maar nog niet niet hebben gekregen. Wie wel in Nederland mag blijven is een statushouder. Maar soms blijven die ook langer in een azc, omdat er te weinig woonruimte is.

Bekijken

01-12-2021

Schoolgebouwen (IHP)

De (meeste) schoolgebouwen in Almere zijn eigendom van de gemeente. Ze moeten worden gebouwd, onderhouden en soms gerenoveerd of vernieuwd. Het college heeft een plan gemaakt over hoe zij dit tussen nu en 2050 wil gaan doen.

Bekijken

01-12-2021

Sportnota

Almere is één grote sport- en beweegaccommodatie en iedereen in de stad kan meedoen. Dat mooie perspectief schetst de gemeente in een nieuwe visie Sportstad Almere 2035.

Bekijken

01-12-2021

Besluitrijp

Tijdens deze bespreking worden onderwerpen geagendeerd, waarover misschien niet of nauwelijks verder gesproken hoeft te worden.

Bekijken

25-11-2021

WMO voorzieningen

Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor dat inwoners ondersteunt worden op het gebied van zelfredzaamheid en participatie. De bedoeling is dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Soms hebben ze daar hulpmiddelen voor nodig.

Bekijken

25-11-2021

Bijzondere begraafplaatsen

De Islamitische gemeenschappen in Almere hebben meer begraafplaatsen nodig en doen hiervoor een beroep op de gemeente. 

Bekijken

19-11-2021

Veilig Thuis wachtlijsten

Tijdens de corona-pandemie is het aantal meldingen dat binnenkomt bij Veilig Thuis Flevoland, en vooral de complexiteit daarvan, toegenomen. Daardoor zijn de wachtlijsten toegenomen.

Bekijken

18-11-2021

Oosterwold riolering

Het college heeft plannen voor de aanleg van een hoofdriolering in Oosterwold. Dat moet, meldt zij, omdat individuele zuiveringsinstallaties niet altijd werken.

Bekijken

18-11-2021

Oosterwold fase 2

Veel mensen willen in Oosterwold wonen. Daarom wordt gestart met de ontwikkeling van een tweede fase. Maar op welke manier?

Bekijken

18-11-2021

Warmtetransitie

In het landelijk klimaatakkoord uit 2018 staan belangrijke afspraken. Eén daarvan is dat gemeenten de regie krijgen over het aardgasvrij maken van de stad.

Bekijken

12-11-2021

Jeugd Flevoland

De regio (provincie Flevoland) moet een visie hebben op de jeugdhulp. Alle gemeenteraden in de provincie moeten daar een besluit over nemen.

Bekijken

12-11-2021

Omgevingswet

Hoe gaat de gemeente de Omgevingswet invoeren. Helder afspraken moeten ervoor zorgen dat de invoering, midden volgend jaar, goed gaat.

Bekijken

11-11-2021

Oud worden

Goud in Almere is een van de opgaves uit het coalitieakkoord. Ter bespreking ligt voor het meerjarenperspectief ‘Goed oud worden in Almere’.

Bekijken

11-11-2021

Sanitair in centra

WC's, verschoonplekken, handen kunnen wassen. Voor de meesten niet ingewikkeld. Maar wie een beperking heeft kan in Almere niet in openbare sanitaire voorzieningen terecht.

Bekijken

12-10-2021

Actieplan geluid

Het college dient een ontwerpplan in over hoe om te gaan met de toenemende geluidsoverlast van het wegverkeer in Almere.

Bekijken

12-10-2021

La Isla Bonita

Op voorstel van een raadslid spreekt de raad over de voorgenomen woningbouw op La Isla Bonita (in de Noorderplassen) en de infrastructuur in die wijk.

Bekijken

30-09-2021

Bomen Westerdreef

Worden er bomen gekapt langs de Westerdreef? Hoeveel, welke, wanneer? En wat komt er voor terug? Op 9 december staan de moties en amendementen en het raadsvoorstel op de lijst van de besluitvorming.

Bekijken

29-09-2021

Burgerparticipatie

De raad en de stad zijn over burgerparticipatie flink in gesprek geweest. Op 11 november staan moties, amendementen én het raadsvoorstel op de agenda om besluiten over te nemen.

Bekijken

16-09-2021

Afvalsysteem

Bewoners hebben zelf een raadsvoorstel ingediend om een nieuw afvalsysteem in de stad in te voeren. Het college heeft ook een raadsvoorstel in gediend dat ongeveer het tegenovergestelde inhoudt. De raad moet het een tegen het andere afwegen en een besluit nemen.

Bekijken

12-09-2021

Geheimhouding Campus

Waarom is DUWO de voorkeursorganisatie voor de Campus in de Binnenstadplannen? Een bewoner wil dit weten door middel van een WOB-verzoek. Omdat een aantal documenten geheim zijn, moet de raad beslissen of ze openbaar mogen worden gemaakt.

Bekijken