Profielschets nieuwe burgemeester Almere

Profielschets nieuwe burgemeester Almere

Als Almere ú toch eens als burgemeester had.

 • Hart voor de stad
 • Oog voor alle inwoners
 • Zichtbaar & benaderbaar

Deze pagina is een digitoegankelijke versie van de als PDF gepubliceerde profielschets.

de huizen

Almere leeft. Almere groeit. En niet zo’n beetje ook. In de komende jaren ontwikkelen we ons tot de vijfde stad van Nederland. Vanzelf gaat dat niet. De opgaven die dit met zich meebrengt benaderen we met optimisme en open vizier. Als stad van doeners zijn we gewend de toekomst zelf te maken. Nu nog een dijk van een nieuwe burgemeester die onze ambitie deelt, die onze belangen behartigt en die er ook helemaal voor onze inwoners is.

De groei die we in Almere de komende jaren met elkaar maken blijft bestuurlijk, maatschappelijk en ruimtelijk een aanzienlijke impact hebben. We zetten in op een gezonde en duurzame groei waarbij zowel de sociale opgaven als de fysieke opgaven de juiste aandacht krijgen.
We willen bovendien in Almere niet een deel van, maar ál onze inwoners meenemen in wat ons te doen staat. Dat is de manier om de veranderingen met elkaar daadwerkelijk méé te maken.

Ruim 2.000 van onze inwoners hebben zich uitgesproken over wat zij van hun nieuwe burgemeester verwachten. Die uitkomsten vormen samen met inbreng van politieke, bestuurlijke en maatschappelijke partners de basis voor deze profielschets. De citaten zijn afkomstig van betrokken Almeerders.


“Het liefst wil ik een burgemeester die oog en oor heeft
voor alle inwoners van Almere, ongeacht kleur, ras, afkomst, godsdienst."

Onze nieuwe burgemeester
Uw rollen en taken

We zien vier belangrijke uitdagingen voor de nieuwe burgemeester van Almere. Voor elk ervan geldt dat we hierin van u een stevige en rolvaste bijdrage verwachten.

1. U bent een zeer zichtbare, samenbindende factor

Wat Almere onder andere kenmerkt is een grote diversiteit aan nationaliteiten en culturen. Die veelzijdigheid is absoluut een kracht, iets waar we trots op zijn. Tegelijkertijd is zichtbaar dat er werk aan de winkel is om de gemeenschappelijke identiteit van onze nog jonge stad te versterken. We willen samen werken aan een Almere waarin echt voor iedereen plek is, een stad waarin we tegenstellingen of vooroordelen beantwoorden met ontmoeting en met oog voor de ander.

Als onze nieuwe burgemeester bent u het gezicht van heel Almere. Op een natuurlijke, informele manier zorgt u er voor dat mensen zich gehoord en gezien voelen. U bent makkelijk benaderbaar en volstrekt geloofwaardig in uw onafhankelijke positie, want dat is iets waar onze inwoners bijzonder aan hechten. U bent daarnaast open en direct en noemt in het maatschappelijk debat het beestje bij de naam. Juist door boven de partijen te staan, zichtbaar aanwezig als burgemeester voor iedereen, bent u de samenbindende factor die we in en voor Almere zoeken.

2. U brengt rust en stabiliteit in het stadsbestuur

Hoe we elkaar in de raad behandelen heeft zijn uitwerking op de omgangsvormen in de stad. Daar willen we het goede voorbeeld in geven. We vinden het belangrijk dat we in Almere de bestuurlijke samenwerking verbeteren, dat we meer werken aan en vanuit vertrouwen. Dit geldt zowel onderling als in de relatie tussen bestuur en samenleving. Het is ook in dat licht van belang dat we transparant zijn, en aanspreekbaar op het resultaat.

Als onze nieuwe burgemeester straalt u minstens even zoveel rust als positiviteit uit. U geeft inspirerend leiding aan het college College = college van B&W en geeft het collegiaal bestuur een impuls. U stimuleert de raad om een eigen, gedeelde manier van werken te ontwikkelen. In het debat stuurt u strak op de kwaliteit van het proces en zorgt u dat de verschillende standpunten uit de verf komen. Ontstaat er een impasse, dan bent u besluitvaardig in uw rol als voorzitter. Raad en college moedigt u onvermoeibaar aan tot de samenwerking die wij zo hard nodig vinden. Tijdens de vergaderingen, maar ook in aanloop en na afloop bent u er en straalt u uit; dit doen we met elkaar.

“Onze burgemeester moet autoriteit hebben zonder autoritair te zijn,
respectvol naar en rekening houdend met de ander,
duidelijk en consistent in woord en gebaar."

Van 220.000 naar zo’n 350.000 inwoners Van de zevende naar de vijfde stad van Nederland. De komende jaren zetten wij in Almere met elkaar de stap.

3. U boekt klinkend resultaat voor de stad

Regisseren we de groei, of overkomt die ons? Deze vraag zal de komende jaren steeds op de agenda staan, want het Rijk klopt bij ons aan om de ruimtelijke opgaven waarvoor Nederland staat mede in te vullen. Natuurlijk, daar kunnen en willen we ons aandeel aan leveren, maar dan moeten we het ook over de euro’s en andere voorwaarden hebben. Dat vraagt aan de onderhandelingstafel soms tegenwicht en een duidelijke visie op welke stad we (willen) zijn. Het tempo van de groei moet behapbaar blijven en gepaard gaan met rijksinvesteringen in voorzieningen en infrastructuur, zoals de IJmeerverbinding.

Onze burgemeester behartigt de belangen van Almere en doet dat met veel inzicht in en gevoel voor politieke verhoudingen. U bent een strateeg, iemand met persoonlijkheid die zich met zichtbaar gemak beweegt in bestuurlijke netwerken. Bij onderhandelingen kiest u de zelfbewuste opstelling die past bij de stad die we zijn. De regels van het spel? Die bepaalt u zelf of toch op z’n minst voor een deel. U snapt bijvoorbeeld wanneer u strategisch achterover moet leunen, wanneer er directe actie van u is gevraagd of wanneer beter een collegelid in actie kan komen. Zo boekt u resultaat voor de stad.

4. U staat pal voor onze veiligheid

“We hebben een gebalanceerde burgemeester nodig,
die weet wat de problemen van vandaag zijn,
maar niet wegkijkt voor de problemen van morgen."

De capaciteit die voor veiligheid en handhaving beschikbaar is, houdt in Almere geen gelijke tred met de groei van het aantal inwoners. Er is een inhaalslag nodig, zodat het politiekorps op sterkte komt. De gunstige vestigingsfactoren waardoor bedrijven Almere als een goede uitvalsbasis zien, blijken ook op georganiseerde criminaliteit aantrekkingskracht te hebben. Er ligt ook in dat verband een stevige opgave om te investeren in de veiligheid van de stad. Dit doen we samen binnen de veiligheidsregio waarvan de burgemeester van Almere de voorzitter is.

De veiligheid van onze stad en inwoners is bij onze nieuwe burgemeester in goede handen. Als bestuurder verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid weet u vanaf dag één de bevoegdheden van uw ambt effectief in te zetten. U investeert in de relaties met veiligheidspartners in gemeente en regio en ziet en erkent hun inspanningen. U staat voor uw beslissingen en weet ook bij intimidatie van geen wijken. De durf om uw eigen stijl te hanteren combineert u met daadkracht en een sterk analytisch vermogen. Voor collega-bestuurders van omringende gemeenten binnen de veiligheidsregio bent u zo een waardevol klankbord.

“Ik zie een burgemeester die doortastend is,
de openbare orde en veiligheid als grote waarde koestert,
knopen durft door te hakken.“

Tot slot

We vragen best wat van onze nieuwe burgemeester. Daarvan zijn we ons bewust. Maar wees gerust, in Almere willen we met elkaar de verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van de stad.

 • Wat we nodig hebben is dat u ons inspireert en aanmoedigt om meer en beter samen te werken en om vanuit de juiste analyse verantwoorde keuzes te maken. Die keuzes moeten in het belang zijn van de stad, dat spreekt voor zich.
 • U bent een echte ambassadeur die goed zichtbaar is en enthousiast uitdraagt wat Almere te bieden heeft.
 • Voor onze inwoners bent u het vriendelijke - soms ook strenge - gezicht van een betrouwbaar en resultaatgericht bestuur dat opkomt voor veiligheid en de orde bewaakt.
 • Ondertussen bent u achter de schermen druk bezig, bijvoorbeeld in onderhandelingen met Den Haag, om voor stad en inwoners het beste eruit te slepen.

Want als we één ding vragen, dan is het dat Almere voor u gewoon heel bijzonder is.

“Onze nieuwe burgemeester moet iemand zijn die Almere geweldig vindt
en die dat uitstraalt!"


Almere dat zijn wij

Foto van veel mensen op de kade in de Havenkom tijdens het Havenfestival

Een gebrek aan historie? Dat hebben we vaker gehoord. Maar ons oerbos bestaat ‘al’ ruim 50 jaar. En zes jaar geleden beleefden we de eerste editie van Open Monumentendag waaraan Almere deelnam. Jong als we zijn, ontbreekt het ons zeker niet aan eigenheid. En ja, een beetje eigengereid zijn we soms ook, maar we zijn dan ook gewend om onszelf steeds opnieuw uit te vinden.

Onze stad telt inmiddels ruim 220.000 inwoners. Meerkernigheid is een kenmerk van hoe Almere is ontwikkeld. Van Almere-Poort tot Almere-Buiten, stuk voor stuk illustreren onze ruim opgezette stadsdelen een deel van de ontstaansgeschiedenis, met bewoners die zich trots Poortenaar of Buitenaar noemen. Er is zowel veel groen als volop water. We koesteren de prachtige natuur van onder meer de Noorderplassen, de Kemphaan en Pampushout.

We zijn bij uitstek een ondernemende gemeente. Kijk alleen al naar het aantal zzp’ers in zowel creatieve, als dienstverlenende en technische beroepen. Onze inwoners combineren een open instelling met een mentaliteit van ‘de schouders eronder en gaan’. We dragen het hart op de tong. Toegegeven, dat levert soms een ongezouten mening op. Gelukkig is er ook die gedeelde trots en de wil die daaruit voortkomt om met elkaar de stad steeds weer mooier te maken. In Almere zijn we nou eenmaal van nature op de toekomst gericht.

Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.


Bijlage: Samenvatting inwoners over de nieuwe burgemeester van Almere

Inwoners over de nieuwe burgemeester van Almere…
Welk type burgemeester heeft de voorkeur?

 • Enthousiaste aanvoerder 74%
 • Kritische coach 9%
 • Efficiënte probleemoplosser 15%
 • Trouwe beschermer 3%

Enthousiaste aanvoerders worden getypeerd door het opzoeken van grenzen. Sterker nog, onderweg zoeken zij rustig de grenzen op wanneer dat nodig is. Zij hebben hun blik gericht op de toekomst, schuwen verandering niet en betrekken anderen graag bij hun plannen.

Als ik denk aan de nieuwe burgemeester van Almere dan zie ik iemand die…

 • Hart voor de stad heeft
 • Oog heeft voor alle inwoners
 • Zichtbaar en benaderbaar is

Welke eigenschappen vinden inwoners belangrijk aan een nieuwe burgemeester?

 • Bestuurder 30%
 • Neutraal 11%
 • Burgervader/-moeder 59
 • Zakelijk 20%
 • Neutraal 20%
 • Informeel 60%
 • Praat door tot er draagvlak is 24%
 • Neutraal 12%
 • Onderneemt snel actie 64%
 • Staat ergens voor 39%
 • Neutraal 10%
 • Strikt onpartijdig 51%
 • Enthousiaste vernieuwer 34%
 • Neutraal 10%
 • Stabiele factor 56%

In de periode 4-25 juli hebben 2029 inwoners uit Almere meegedacht over het nieuwe profiel van de burgemeester. Via een online vragenlijst hebben de inwoners van Almere hun mening gegeven aan de hand van tien stellingen en een open vraag: "Als ik denk aan de nieuwe burgemeester van Almere, dan zie ik iemand die…". Een selectie van de resultaten is hier weergegeven.


Pagina delen: