Raadswerkgroepen

Dit zijn groepen van raadsleden die zich gedurende enige tijd op een bepaald onderwerp richten. Bijvoorbeeld over een groot project of over het werk van de rekenkamer.

Het is slim om bepaalde onderwerpen niet met de hele raad, maar met kleinere werkgroepen bij te houden. Want sommige onderwerpen zijn complex of hebben een heel lange looptijd. De raadsleden in zo’n groep hebben zich gespecialiseerd in een onderwerp omdat ze er meer kennis over hebben (of opbouwen) of er meer affiniteit mee hebben. Of het gewoon interessant vinden. Werkgroepen zijn soms door de raad gekozen, maar soms voor een gelegenheid samengesteld.

Ze zijn in de raadswerkgroep niet politiek actief, maar neutraal. Het gaat erom dat ze namens de hele raad zich meer verdiepen in een onderwerp en daardoor hun collega-raadsleden kunnen informeren. Raadswerkgroepen doen hun werk meestal niet tijdens een Politieke Markt, maar in aparte vergaderingen. Maar ze rapporteren wel in een openbare vergadering of aan de hele raad tijdens de plenaire vergadering. Soms brengen ze ook schriftelijk verslag uit en dat komt dan gewoon op het raadsinformatiesysteem. Kortom: ook het werk van werkgroepen of commissies is openbaar.


Auditcommissie

De gemeenteraad van Almere heeft op 15 februari 2024 besloten een auditcommissie in te stellen. Deze commissie heeft als doel het financiële beleid Beleid: weten wat je wilt, hoe en wanneer. van het college College = college van B&W beter te controleren en te sturen. Gezien de complexiteit van de gemeentelijke financiën en het belang van technische, niet-politieke besprekingen, wordt de commissie ondersteund door zowel de accountant als de wethouder. De commissie, te vormen in 'Almeerse stijl', zal voor de zomer operationeel zijn en is bedoeld om zowel de controle op gemeentefinanciën te verbeteren als de professionalisering van de raad te bevorderen.


Onderzoekscommissie Raadsenquête Floriade

De gemeenteraad van Almere wil duidelijkheid over de oorzaken van de teleurstellende resultaten van de Floriade. Door een onderzoekscommissie in te stellen, hoopt de raad te begrijpen wat er misging en hoe vergelijkbare situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden. Het doel is om transparantie te bieden aan de inwoners en te zorgen voor verantwoordelijkheid en verbetering in de manier waarop grote projecten worden geleid en gecontroleerd. 

De volgende leden zijn na stemming op 1 februari 2024 benoemd tot lid van de commissie:

Een medewerker van de raadsgriffie, raadsadviseur mevr. L. (Linda) Baan, is benoemd als secretaris van de onderzoekscommissie. De griffier, de heer G.J. (Gert-Jan) Broer is aangewezen als vervanger bij verhindering of afwezigheid van de commissiesecretaris.


Commissie klankbordgesprekken burgemeester 

Het benoemen, herbenoemen en ontslaan van de burgemeester valt onder de verantwoordelijkheid van de Kroon, maar de gemeenteraad doet aanbevelingen aan de minister van Binnenlandse Zaken hieromtrent. Het is daarom belangrijk dat de burgemeester feedback ontvangt van en geeft aan de gemeenteraad. Hiervoor wordt jaarlijks een formeel klankbordgesprek voorgesteld. De commissie van de klankbordgroep bestaat uit maximaal zes raadsleden.

De volgende leden zijn na stemming op 7 december 2023 benoemd tot lid van de commissie:


Voorbereidingscommissie onderzoek Floriade

De raad wil een onderzoek naar de Floriade. De voorbereidingscommissie bereidt dit voor door (onder meer) voor een feitenrelaas te zorgen, welke personen van belang zijn of waren, wat de vragen kunnen zijn enzovoort. U leest hierover meer in het initiatiefvoorstel aan de raad [klik hier voor initiatiefvoorstel]. De raad koos op 19 januari 2023 vijf leden uit haar midden om in de commissie plaats te nemen [klik hier voor het raadsbesluit].


Begeleidingsgroep Raadsonderzoek Afvalwaterverwerking Oosterwold (23006.001)

De raad besloot te laten onderzoeken hoe het  proces rond de afvalwaterverwerking in Oosterwold is verlopen en een commissie aan te stellen om dat onderzoek namens de raad te begeleiden.
[klik hier voor de vergadering met het besluit]

De leden van de begeleidingsgroep zijn:


Kennisraad (begeleidingsgroep Rekenkamer)

De rekenkamer is een organisatie die in het oog houdt of het geld van de gemeente zinnig, zuinig en zorgvuldig is besteedt. De rekenkamer is een instrument van de Raad van Almere, maar wel onafhankelijk. Een aantal raadsleden volgt de werkzaamheden van de rekenkamer. [klik hier voor meer informatie over de rekenkamer]


Kascommissie

De kascommissie controleert de verantwoordingen van de fracties over de besteding van het fractiebudget. En rapporteert haar bevindingen in een schriftelijk verslag via presidium en fractievoorzitters aan de raad.


Voormalige samenwerkingen

Vertrouwenscommissie benoeming Burgemeester (voorjaar 2022)

De vertrouwenscommissie stuurde het proces voor het vinden van een nieuwe burgemeester van Almere.
[klik hier voor een beschrijving van het proces en de uitkomsten daarvan]

 • Martine van Bemmel
 • Colette Holter
 • Toon van Dijk (voorzitter)
 • Hans van Dijk
 • Erik Theunissen
 • Marjolein Veenstra
 • Gert-Jan Broer (griffier, secretaris)
 • Jan Dirk Pruim (gemeentesecretaris, adviseur)
 • Kees Ahles (wethouder, adviseur)

Volggroep Floriade

Vanaf juli 2016 volgt een (wisselende) groep raadsleden de vorderingen van het project Floriade. Zij toetsen of aan de vastgestelde inhoudelijke en financiële kaders werd voldaan. De volggroep rapporteert met regelmaat aan de volledige raad. Vanwege de looptijd had de groep een wisselende samenstelling. Na de verkiezingen van 2022 werden de groepsleden:

 • Esther Hagelaar
 • Kees Hendriksen
 • Mark de Kuster
 • Jeroen Deben
 • Annette Raijer (voorzitter)
 • Linda Baan (raadsadviseur, secretaris)

Na afloop van de Floriade en een laatste rapportage met bespreking, staakte de volggroep haar werkzaamheden.

 

Pagina delen: