Wikioverzicht

26-02-2022

Gesprekstafel

Tijdens een Gesprekstafel Tijdens een Gesprekstafel wisselen politici, deskundigen en inwoners informatie uit om een onderwerp beter samen te kunnen doorgronden. wisselen politici, deskundigen en inwoners informatie uit om een onderwerp beter samen te kunnen doorgronden.

Een gesprekstafel heeft alleen als doel om informatie en meningen over een onderwerp te delen en te verzamelen. Het gaat niet om politieke standpunten, maar is bedoeld als voorbereiding op een opvolgende bespreking of politieke actie.

Met een gesprekstafel kan een onderwerp eerst nader onderzocht worden voordat eventuele politieke actie ( motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. , gesprek/vragen wethouder, initiatiefvoorstel) volgt. Bijvoorbeeld door informatie te verzamelen, te onderzoeken hoe een probleem zich in elkaar zit en door professionals en inwoners uit de stad mee te laten praten, en door bij collega raadsleden meningen te peilen. Een gesprekstafel gaat dus om het verkennen van een onderwerp en de politici nemen nog geen standpunt in en proberen elkaar nog niet op andere gedachten te brengen.

Een gesprekstafel is een initiatief van raadsleden zélf. Ze organiseren het grotendeels zelf, soms met wat hulp van de griffie. En ze bepalen ook zelf wie er aan tafel zitten en meepraten.

Een gesprekstafel vindt wel plaats tijdens de carrousel van de Politieke Markt, maar het is geen formele agendering (beraadslaging). Omdat het om een voorbereidende activiteit gaat, toetst het presidium gesprekstafels dan ook niet op bespreekrijpheid. Indiener(s) van een gesprekstafel zorgen zelf voor een voorzitter. Ook komt er van een gesprekstafel geen besluitenlijst. Aan de informatieverstrekking en de informatie-uitwisseling worden geen besluitvormende of bindende uitspraken ontleend.
Voor de gesprekstafels wordt in principe geen portefeuillehouder uitgenodigd. Dat is pas het geval bij eventuele, formele vervolgstappen. Ook is het niet de bedoeling dat ambtenaren worden gevraagd om deel te nemen. Het is natuurlijk wel mogelijk voorafgaand technische vragen te stellen aan ambtenaren en de verworven informatie te delen met andere deelnemers.

Inspreken bij een gesprekstafel is geen recht, maar misschien wel mogelijk. U moet daarvoor in gesprek met de initiatiefnemer ervan, díe bepaalt namelijk wie er aan tafel komt.

Omdat gesprekstafels in de carrousel plaatsvinden, zijn ze -vanzelfsprekend- voor iedereen openbaar en toegankelijk.

Wikipagina delen: